Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Đò ngang


Cùng chung một chuyến đò ngang


Kẻ thì sang bến người đang trở về


Lái đò lái mãi thành mê


Sang về chẳng biết mình về hay sang


                                        Nguyễn
Bảo Sinh