Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

SƠN NỮ CA (1)

Cơ cấu nhân sự của bộ máy chính
trị năm nay, duy nhất một vị trí thay đổi vào giờ chót, đó là chức chủ tịch Mặt
trận. Sơn nữ có nhời, xin ở lại làm phó cho bác Dân chơi Ét Hát, thành thử cuốc hội khoá này có tới 2 bác BCT.


Về lí thuyết, chiểu theo điều
9 Hiến pháp, thì đây là tổ chức bộc lộ rõ nhất việc chính quyền  là của nhân
dân, nếu  nó làm đủ các chức năng được
phép. Nó ghi nhận và hiện thực hóa các quan điểm khuynh hướng chính trị của mọi
giai tầng trong xã hội, bằng cách tổ chức tuyển lựa ra các đại biểu của dân, để
rồi dân chọn lọc lại lần cuối ra các đại biểu quốc hội. Mặt trận cũng là nơi
đoàn kết các giai tầng ấy lại trong một thể thống nhất.


Diễn nôm chức năng nhiệm vụ
của Mặt trận thế, đã thấy ngay, đứng đầu tổ chức này chỉ có thể là bậc trí thức
thượng hạng. Khi ông bà ấy nói, không những cụ Linh mục già gật gù cậu đảng viên
trẻ nhảy tưng tưng, mà kiến trong lỗ cũng rủ nhau bò ra hàng đàn. Để nói được
như thế, ông bà ấy phải chứa chật đầu vạn thứ trên trời dưới biển và phẩm cách con người,
bắt buộc phải đứng trên bao kẻ khác.


Nhãn tiền, tinh thấy
những Hiếu Đả Huỳnh Đả, kinh bỏ pà.


Khi coi thường vị trí này,
hẳn nhiên sẽ khó thuyết phục, chính quyền  là của nhân dân.