Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

LUẬT ĐI ỈA

Điều 1. Phạm vi và đối tượng
điều chỉnh:


- Cho tất cả tổ chức và cá
nhân có liên quan đến việc ỉa đái.


 


Điều 2. Giải thích thuật ngữ:


- Đi ỉa: là hành động đi thải
những gì không cần thiết trong người ra ở đang thể rắn, thể lỏng,... (trừ thể
khí - sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít. 


 


3. Điều 3: Số lượng cứt cho
mỗi lần ỉa 


- Chỉ được đi ỉa khi có đủ
một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối
với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.


- Mọi trường hợp khác phải có
sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan y tế, công
an,...


 


4. Điều 4: Địa điểm ỉa


- Địa điểm đi ỉa phải là nơi
có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát
nước, mội trường, an ninh trật tự,... Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy
đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.


 


5. Điều 5: Quy trình đi ỉa


- Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa
khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 bộ luật này và có chuẩn bị các loại
giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,...


- Trong khi ỉa: Phải đái
trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi đúng
tư thế xôm hay bệt tùy theo loại nhà vệ sinh... 


- Khi ỉa xong phải chùi đít
sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy
bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản
phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.


 


Điều 6: Phân công, phối hợp
trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa


Giao cho các Bộ có liên quan
tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như thông tư, nghị
định hướng dẫn về luật đi ỉa như sau:


- Bộ Y tế, Bộ tài nguyên môi
trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của
cứt, quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự và đánh giá tác động mội
trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra, quy định về việc
rửa tay chân trước và sau đi ỉa,...


- Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.


- Bộ Xây dựng xây dựng các
tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh
trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,...


- Bộ Thông tin quy định về
các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,...


- Bộ Công An quy định về các
hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật
có hiệu quả...


 


Trên đây là toàn văn dự thảo
Luật đi ỉa...


 


BAN SOẠN THẢO 


ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà
Thơ đang chuẩn bị đệ trình)


COPY CUA LUUVANPHUYEN