Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Cách-Mạng

Zu-Đa: Ta không nhận mi là thầy ta nữa, bởi con đường chúng ta đi
đã quá khác nhau. Điều ta muốn là thay đổi tất cả những áp bức bất công ; lập-tức,
Bạo lực phải thế chỗ cho sự nhịn nhục ; lập-tức, Cách-Mạng phải thế chỗ
cho sự chịu đựng ; lập- tức, Sự-thật phải thế chỗ cho những dối trá
triền miên ; lập-tức. Toàn-thể-xã-hội-phải được biến cải ; lập-tức


Ki-Tô: Trước khi bỏ đi, Zu-Đa, hãy trả lời ta. Làm thế nào có thể có
được một cuộc Cách-Mạng, nếu cơ-thể-của-ngươi, nhà-Cách-Mạng, cũng chỉ sở
hữu được một khiếu-hài-hước-nghèo-nàn ngang với khiếu-hài-hước-nghèo-nàn của
chính những kẻ mà ngươi, nhà-Cách-Mạng, đang-tìm-cách-lật-đổ?

copy của Như Huy