Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

NHÂN DÂN (DỊCH LẠI CHO ĐÚNG)

Cảm ơn BP Warren đã bổ túc kiến thức
Petőfi Sándor (1823-1849) là nhà thơ cách mạng nổi tiếng Hungary (và No.1 Thế giới).
Bài thơ trên ông viết năm 1846. Bối cảnh lúc đó Hungary vẫn đang bị đô hộ bởi đế chế Habsburg. Năm 1848 mới có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Petőfi đứng về phía Nhân dân bị áp bức và đấu tranh cho quyền con người.
Trở lại bài thơ Nhân Dân (A NÉP) của Petőfi do Tố Hữu dịch (?) em muốn nói về 3 câu cuối:
1) Cho Tổ quốc ư ? Đâu có ?: đây là câu khẳng định, nhưng bài thơ gốc thì lại là câu hỏi: "Hogy védje a hazát?... valóban!..." dịch chính xác phải là: "Có phải họ đấu tranh cho Tổ Quốc không?"
2) Phải chăng
Không quyền lợi dân không có Nước
Câu này là câu hỏi, nhưng trong bài thơ thì lại là câu khảng định: "Haza csak ott van, hol jog is van," chính xác là: Tổ Quốc là nơi mà (Ta - từ ẩn) có Quyền.
3) Mà dân ta chẳng có quyền chi được: đây là câu thán.
Bài thơ là câu khảng định: S a népnek nincs joga. - và nhân dân không có quyền!
Cả bài thơ Petőfi dùng chữ QUYỀN (jog) chứ không phải là quyền lợi (érdek).