Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

*** Mình phát hiện cả mémé lẫn dédé không biết tí ti gì về khái niệm quan hệ đối tác chiến lược, sau khi đọc phát biểu của bác Cường, tân đại sứ tại Mỹ.
 *** Đối tác là quan hệ song phương, hai thằng mình chơi bình đẳng với nhau nhé. Chiến lược là lâu dài. Tôm cá chú phải nhập của anh dài dài chứ không phải trồi sụt vụ này mua vụ sau không, để anh đỡ khốn khổ vặn vẹo zồng cây gì nuôi con gì. Lại nữa, để mấy thằng chí thức  bên anh có cơ hội chứng minh các công chình ngâm cứu của chúng như bôi thuốc đỏ thì quả vải tươi lâu hay xúc tôm lên rửa acid bảo đảm hết khuẩn bệnh.
 Chả riêng Việt ta máu đối tác chiến lược với Mỹ, Mỹ cũng sốt sắng lắm. Ngặt nỗi, Việt chỉ chiến mỗi mảng kinh tế thôi, quân sự no OK. Mỹ khoái toàn diện hơn. Anh dứt điểm phải mua súng ống đạn dược tàu ngầm tàu bay tàu thủy quái của em, chứ anh oánh đĩ đến tám phương nay Tàu mai Nga mốt Pháp mốt nữa Ítxờraen, ai chứ em là em không có chịu. Đại khái thế.
 Anh chã em chã gì cũng phải xong trong năm nay vụ đối tác chiến lược này. Sang năm Olàlá bận bầu cử. Chàng
tái cử thì hy vọng 2013 bàn lại, còn chàng rớt, chú tân tổng may ra 2014 mới nhòm đến. Ấy là chưa lường khả năng quan điểm của chú tân tổng không mặn với Việt
ta, coi như đứt.
 Ngoặc tay được với nhau thì cuối năm Olàlá sang Hà nội  uống càphê Trung Nguyên, ghé Sìgoòng tè bãi rồi về.
 *** Sáng thò mặt ra cổng thấy dédé đang say sưa với ông  bí thư chi bộ hưu:  chiến lược là phải chơi bình đẳng với nhau nhé…