Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

BẤT QUÁ TAM

Đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh
lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam mãi mãi biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân
dân Cuba anh em về sự đoàn kết, ủng hộ hết sức quý báu đối với sự nghiệp giải
phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Hình ảnh Phidel giương
cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam trên đất lửa Quảng Trị
mới được giải phóng và câu nói nổi tiếng "Vì Việt Nam , Cuba
sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người
dân Việt Nam .


Giống: không khác một chữ.


Khác: người nói và địa điểm:


LẦN 1: nghe sống tại Việt nam, lần cuối cùng Đen
sang Việt. Hào hứng hân hoan.


LẦN 2: nghe sống tại Cu ba. Cười ruồi.


LẦN 3: nghe qua truyền hình tối qua.  Đang  oéđ biết tả cảm xúc dư thế lào.


 Còn ai nói, tự hiểu.