Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

TÁI KINH (3)

Kinh tế là lĩnh vực Beo dốt
nhất trần đời, không có khả năng phân tích sâu như một số bạn yêu cầu. Thay vào
đó, Beo cung cấp tiếp nội dung đề án tái kinh để rồi các bạn tự bình luận.


Cũng xin nói lại cho rõ,
những nội dung Beo copy sau đây chỉ là những định hướng chung nhất. 4 đề án
thực hiện cụ thể về Cơ cấu đầu tư công; Cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; Cơ cấu
tổ chức tín dụng và cuối cùng  Cấu trúc
thị trường chứng khoán và các định chế tài chính, theo chỗ Beo biết, hiện vẫn
trong giai đoạn đang hoàn chỉnh, chưa làm xong.


Phương hướng tái kinh


* Định hướng chung là chuyển
dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành, nội bộ ngành và toàn bộ nền kinh tế.


* Định hướng Công-nông nghiệp
và dịch vụ: cho đến năm 20, nông nghiệp chỉ còn chiếm 15% GDP (2010 là 20.6),
còn lại là công nghiệp và dịch vụ. Tạo việc làm cho 8 triệu nông dân, tăng thu
nhập của họ lên gấp 3 (tất cả so với 2010)


Tập trung tăng hàm lượng khoa
học công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm công nghiệp. Tỉ trọng
công nghiệp chế tạo tăng từ 25% giá trị sản xuất công nghiệp hiện nay lên 40% năm
20.


Hình thành một số trung tâm
dịch vụ.


* Định hướng các ngành, sản
phẩm ưu tiên phát triển: tiêu chí lựa chọn bao gồm 1. Hiện đang phát triển tốt,
2. Có tiềm năng phát triển và có thị trường, 3. Thương mại quốc tế được. 4. Có
tương tác với các ngành khác cùng phát triển, 5. Có tác động kết nối kinh tế
vùng và kết nối kinh tế Việt với khu vực và thế giới.


* Định hướng cơ cấu thị
trường và vai trò của nhà nước và doanh nghiệp, nhà đầu tư…


Trọng điểm thị trường xuất
khẩu là Mỹ, Nhật, Trung, EU và Úc….


Vai trò doanh nghiệp, nhà đầu
tư trong tái kinh: chuyển dịch theo cách tiệm tiến và từng bước


Vai trò nhà nước: tăng tốc,
đột phá.


Từ định hướng này, 12 nhóm giải pháp được đưa ra như sau:


- Nâng cao chất lượng quy
hoạch


- Ổn định vững chắc kinh tế
vĩ mô


- Nâng cao hiệu quả đầu tư
nhà nước


- Hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường


- Đổi mới chế độ ưu đãi, khuyến
khích đầu tư


- Nâng cao hiệu lực quản lí
nhà nước  với dự án đầu tư nước ngoài


- Xây dựng và thực hiện đồng
bộ chương trình phát triển các ngành ưu tiên theo hướng tắng hàm lượng khoa
học, tăng tỉ lệ giá trị nội địa.


- Nâng cao chất lượng các
doanh nghiệp tư


- Nông nghiệp: tăng quy mô vùng
chuyên canh


- Nâng chất và lượng vùng
kinh tế


- Nâng chất lượng nguồn nhân
lực


- Phát triển khoa học, công
nghệ