Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

TRẢ THÙ DÂN TỘC

Ngọt ngào, nhẹ nhõm, trong veo, thơ bạn này đọc một lần là nhập.
link đây  
http://anhtuanwc2007.blogspot.com/2012/12/for-chloe.html

For Chloe
Many times I've wanted to tell you that I miss you,
But something always prevented me from saying it.
What would have happened to us 
If I had told you?

A vague fear has been surrounding me.
It's not the fear of death.
It's not the fear of the end of the world.
It's the fear of losing something.

We had smiles, coffee and rain.
You had me driving you along the streets.
I had you by my side, beneath the twin towers.
Tell me if we have anything deeper between us? 

Tell me Chloe,
Is there anything which will be lost
If I tell you that I love you? 
A thing that never comes again

Now we're oceans apart.
I wonder if you've could feel me
Everytime when my heart calls out to you, Chloe
I wonder if you could feel my heart.

Tuy nhiên, do bạn phạm một lõi  với  Beo nên ko có sự làm nhục lại nào lớn bằng việc nhờ phi công trẻ của Beo, người chuyên nghiệp dịch tin quốc tế cho ko ít báo mạng hiện nay, dịch ra tiếng Việt.

Đối với Chloe
Nhiều lần tôi đã muốn nói với bạn rằng tôi nhớ bạn,
Nhưng một cái gì đó luôn luôn ngăn cản tôi nói rằng nó.
Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi
Nếu tôi đã nói với bạn?

Một nỗi sợ hãi mơ hồ đã được bao quanh tôi.
Đây không phải là sợ chết.
Đây không phải là nỗi sợ hãi của sự kết thúc của thế giới.
Đó là nỗi sợ hãi bị mất một cái gì đó.

Chúng tôi đã có nụ cười, cà phê và mưa.
Bạn đã lái xe dọc theo đường phố.
Tôi đã có bạn bên cạnh tôi, bên dưới tòa tháp đôi.
Cho tôi biết nếu chúng tôi có bất cứ điều gì sâu sắc hơn giữa chúng tôi?

Cho tôi biết Chloe,
Có bất cứ điều gì mà sẽ bị mất
Nếu tôi nói với bạn rằng anh yêu em?
Một điều mà không bao giờ trở lại

Bây giờ chúng tôi đang đại dương ngoài.
Tôi tự hỏi nếu bạn đã có thể cảm thấy tôi
Mỗi khi trái tim của tôi gọi ra cho bạn, Chloe
Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cảm thấy trái tim tôi.