Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THỬ NHAU...Entry này mở comment mi người đọc -cả bạn lẫn thù- ghi chú thích xem  bức hình này Beo chụp ở đâu vào sáng hôm qua. Chú thích chính xác Beo sxin bản quyền làm  lời mđầu entry v sửa đổi hiến pháp và đặc biệt, entry bày tỏ quan điểm trước bài Tứ đại ngu của ông Hoàng H Phước.
Tất cả comments ko đúng chđề  Beo sđể chế đẩn.