Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

TÔI YEU VIỆT NAM


Dân tộc mình lạc quan, hài hước đến thế này, hà cớ gì không yêu. Ảnh và lời bình copy trên mạng.
Ôi con sông hiền hòa, chảy đầy xăng nhớt phù sa