Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG

Một nén tâm nhang, xin  bái vọng Cụ, vị đại tướng duy nhất và cuối cùng của nhân dân.
Cầu mong Cụ thanh thản từ nay trong thế giới Người hiền, bỏ lại hết những oán cừu oan khuất.