Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM: TRÒ CHƠI CHÍNH TRỊ HẠNG XÒANG - tiếp

Beo thấy gì từ kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm?
1. Bộ máy chính phủ là một  tổng thể thống nhất và quan hệ hữu cơ nhau. Bất chấp mọi tiêu chuẩn tín nhiệm chung nhất, việc mức độ tín nhiệm 22 thành viên có khỏang cách lớn như vậy là một sự bất hợp lý.
Đất xây thuộc địa phương, tiền xây thuộc Bộ kế họach đầu tư, tại sao bà Tiến chịu hết trách nhiệm về việc bệnh viện quá tải. Quốc hội, một mặt hối thúc chính phủ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, mặt khác lại đòi hỏi bà Tiến-tức chính phủ- phải quản lý giá thuốc. Cử tri có quyền nghi ngờ rằng, các vị đại biểu của mình không hề biết khái niệm kinh tế thị trường.
2. Bộ quốc phòng là một bộ đặc thù. Nói ví von nó như những con robot, được điều khiển bởi một nhóm có quyền lực cao nhất quốc gia. Thước đo cho người đứng đầu là sự trung thành với chế độ. Mọi đánh giá khác đều không mang bất cứ giá trị gì.
3. Ngay trước kì họp, vị bộ trưởng đăng đàn báo chí khá nhiều và khá mạnh miệng đòi thay đổi thể chế, cả chính trị và kinh tế, đã đứng chót bảng tín nhiệm. Điều này  cho thấy- ngòai tác dụng ngược của việc lạm dụng báo chí, một cuộc cách mạng về xu hướng phát triển đất nước, hay nói cách khác, công cuộc đổi mới lần thứ hai chưa thể diễn ra, ít nhất trong vòng ba năm rưỡi nữa.
4. Kết quả một cuộc bỏ phiếu, chỉ mang tính tham khảo chứ không phải để ra một quyết định, về lâu dài sẽ bị các phe phái lợi dụng cho những cuộc hạ bệ. Mà phe phái của ta, cũng dừng ở lợi ích vật chất, đừng mơ những cuộc tranh chấp về tư tưởng.
Bởi, nó quá cao sang.
còn tiếp

P/S: Tại Mỹ, từ năm 1937, viện Gallup đã duy trì một cuộc thăm dò (hiện nay là hàng tuần) về tổng thống. Một câu duy nhất: Bạn có tán thành về cách tổng thống đang thực thi nhiệm vụ của ông ấy không ? Tuy không phải là một tổ chức của chính phủ nhưng khi số lượng câu trả lời ở ngưỡng nguy hiểm, Văn phòng tổng thống phải có thông cáo giải trình.

Trong tòan bộ hai nhiệm kì tổng thống của Clinton, tuần có số phiếu ủng hộ cao nhất là vào khi ông điều trần chuyện, có làm tình với Monica Levinsky hay không.