Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

TRÍ THỨC, 80 NĂM TRƯỚC NÀY

COPY
TỪ BLOG GIAOVN


Tây
Sa chỉ là đảo chim ỉa trong con mắt trí thức Việt Nam
đầu thập niên 1930


tạm
đưa một mẩu ngắn vào năm 1932 trên báo
Tiếng
Dân
của
các đại trí thức Việt Nam lúc bấy giờ. Chứ không lấy
báo lèm nhèm.
Đại khái, các cụ bàn rằng:


Rồi
lại lên giọng anh hùng rơm thế này, AQ gấp mấy lần AQ
của Lỗ Tấn chứ :Trí
thức Việt Nam của 80 năm trước đã nghĩ như vậy về
biển Đông ngày hôm nay. Đó là chân thực lịch sử không
cần đậy lại làm gì.