Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

KHÔNG ĐỀ VÌ KHÔNG BIẾT ĐỀ

Dù có ghét Hà Cao như chó thì mình vẫn thừa nhận nó làm thơ số một tiếng Việt hiện nay. Và nếu có ai hỏi mình thực sự thích thơ gì, thì bài dưới đây là câu trả lời.

Anh đi từ lúc đầu hôm
giờ đèn đã tắt, nồi cơm vẫn đầy
buồn anh ra ngõ mà say.
hờn anh mà mắt chợt cay giữa trời
Thu Lan, Thu Liễu, Thu Hời
một lồn lạ giết mấy đời lồn thơm…