Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

copy 1/2.và tôi vẫn chưa bỏ được nghề

Soá laàn toâi gaëp Höông Traø coøn ít hôn 100 laàn so vôùi anh Traàn Mai Haïnh .Toâi hay vaøo blog of Traø nhöng chuû yeáu laø ñoïc thô em ,toâi ñaõ choïn in maáy baøi cuûa Traø treân TTVH .Treân maët baèng thô hieän nay cuûa TP HCM ,toâi thích thô Traø chæ sau thô cuûa 5 con Ngöïa trôøi xinh xinh.Chöõ Traø cuõ nhöng thô raát thaät ,laém caâu ñoïc maø xoùi vaøo loøng .Thöù nuõa laø “rình” xem em laøm töø thieän ôû ñaâu ñeå” leùn” ñi theo ,maø theo khoâng kòp em .Coøn ba chuyeän haäu tröôøng vaên ngheä trong blog ,vôùi 25 naêm chæ duy nhaát laøm trong lónh vöïc vaên hoùa ngheä thuaät ,khoâng coøn haáp daãn toâi nöõa .


Chuyeän Traø –Chanh ,ñuùng nghóa ñen traø chanh ,chuyeän ruoài bu kieán ñoát .Maáy ngaøy nay leân trang nhaát maáy tôø baùo lôùn .Haøng loïat luaät sö leân tieáng ,nhöng chæ toøan noùi veà chuyeän kieän tuïng .


Raát truøng hôïp laø TTVH tröôùc ñoù moät tuaàn (khi traø chanh chöa pha leân ) ñaõ ñaët nhaø pheâ bình PXN moät baøi veà bieân giôùi quyeàn töï do ngoân luaän vaø luaät phaùp treân blog ( chaéc Nguyeân xæn khi vieát neân baøi dôû khoâng chòu noåi ,giôø choùt khoâng chöõa chaùy kòp neân ñaønh duøng ).


Keå chuyeän naøy ñeå noùi raèng TTVH ñöùng ngoøai cuoäc .


Ngoøai cuoäc vì moät lyù do raát gioáng lyù do khi ñi thaêm anh Traàn Mai Haïnh .


Ñoù laø phaùt bieåu cuûa TBT baùo Coâng an treân SGGP veà nhaân thaân Höông Traø


+++


Toâi vaø moät caäu phoùng vieân treû ,hai coâ chaùu ,nöôùc maét chaûy caû ra ngoøai vaø chaûy caû vaøo trong,chuùng toâi thöông Traø quaù.


Vaø toâi ,thaät söï ñang raát muoán boû ngheà .


Tags: | Edit Tags
Saturday October 13, 2007 - 12:58am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 39 Comments