Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Đi làm CMND

 


Cuùi xuoáng !


Ngaãm nghó moät tyù ,chaû hieåu caùi ñ/c maët cau caûu baûo gì,chaû leõ laïi laáy daáu maët mình òn vaøo chöùng minh nhaân daân .


Cuùi xuoáng!


Ñaønh cuùi ,maø chuùi muõi gaàn saùt vaøo caùi baûng baèng thuûy tinh laên moät lôùp möïc taøu .


Noù laïi quaùt laàn nöõa : Khoâng phaûi maët , ngoùn tay.


A ,hoùa ra ngoân ngöõ chuyeân ngaønh : cuùi caùi ngoùn tay cho noù laên troøn ñeàu möïc


Caû ñôøi cuùi ,ñeán ngoùn tay cuõng phaûi cuùi