Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Điên thật

Tự dưng nhảy ngay vào mặt cái blog này ,thề là không hề tự tạo


Đang nghĩ cách cảm ơn cu nào hay gái nào lập giùm thì oạch


cả cái entry Loăng quăng còn mỗi cái tít


Vừa gõ xong Ngu chi bộ,nhấn vào Đăng , lại mất sạch


thế là thế lào nhể ?


Đang điên với lũ Ngu trong chi bộ


Tìm chỗ nương nhờ chút thở than thì nó không nghe


Lần này mà mất nữa thì xoá,nghỉ hẳn  ,cạch mặt ...blog