Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

CON XIN LỖI CỤ

VỚI TẤT CẢ LÒNG KÍNH TRỌNG CỤ, CON XIN LỖI, CỤ CHO CON CHỬI BẬY MỘT CÂU KHÔNG PHẢI VIẾT TẮT: BỐ TỔ SƯ CẢ THẰNG PHÁT RA LẪN THẰNG ĐĂNG LÊN NHỮNG CÁI THẾ NÀY


...khi biết tin giáo sư Ngô Bảo Châu nhận được huy chương Fields, Đại tướng hỏi han rất kỹ, xem đi xem lại ảnh của giáo sư.


...Đại tướng vẫn rất trăn trở khi mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục, công nghệ của Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển biến.


...Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ, đất nước ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội để Việt Nam không chỉ là dân tộc anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do mà còn là đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.


...