Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

KHÔNG ĐỀ

Bây giờ chọn chỗ đứng giữa
lòng dân tộc tôi chỉ mất một ít lợi nhuận vật chất, nếp sống tư bản với một số
ưu đãi người ta dùng để mua chuộc giáo hội. nếu nghĩ cho thật thì Không phải
mất mác mà chính là được giải thoát để trở lại với Phúc-âm, tôi được cơ hội để
thuận tiện theo Phúc-âm hơn cả, tôi được giải thoát khỏi-những tệ đoan của nếp
sống xã hội tư bản thì giáo hội càng trong sáng hơn, và điều mà bản thân tôi
được lớn lao hơn cả là được Tổ-Quốc.


Sự lựa chọn ấy Không phải
Không có cơ sở, vì bao nhiêu giá trị tinh thần trong chủ nghĩa Cọng Sản rất phù
hợp với phúc Âm, đó là chỗ đứng chung để phục-vụ con người ấm no hạnh-phúc. Con
người chính là điểm gặp gỡ của CộngSản và Giáo-hội.


Nhìn lại lịch sử những sự đối
Kháng lớn lao giữa Chính Thống và Công-Giáo từ thế Kỷ thứ 9, giữa Tin lành và
Công Giáo từ Thế Kỷ 16 lắm lúc đã đi đến cực độ, 2 bên đã tạo ra vạ tuyệt thông
lẫn nhau, thậm chí đã đổ máu, Nhưng ngày nay đã xoá bỏ tất cả, đã đi lại với
nhau, xem nhau là anh em, đã xé văn-bản vạ tuyệt thông trong một nghi thức hòa
giải trước mặt 5.000 giám-mục dự Công đồng Vatican II. Tại sao lại Không thể
làm như thế với Cộng-Sản, phải rút vắn thời gian xa cách, ngò vực chống đối
nhau lại, vì chỉ có hại cho Giáo-hội Việt Nam , cho dân tộc-


Không có cuộc giải phẫu nào
mà Không đau đớn, nhưng cần cắt vứt tận gốc cái u độc mới cứu sống được, vì chỉ
có sự thật mới giải thoát-


* Các lỗi morat là
chép theo nguyên văn.


* Và nguyên văn
trên đây không phải chữ nghĩa tư tưởng của Beo, mà là của  HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN.


** Hu hu hu, bổ
sung theo yêu cầu của blogger quý ở Quy Nhơn. Hoá ra rất nhiều người chả biết
ông Thuận là ai.


Hồng y Thuận là cháu gọi Ngô
Đình Diệm bằng cậu ruột. Đi tu từ năm 23 tuổi. Đậu tiến sĩ thần học tại Roma. Ông
nắm giữ nhiều bí mật (đã kịp bật mí) về cụ Diệm, về những chiêu thức đâm bị
thóc chọc bị gậy của Mỹ ở Việt Nam
thời trước Ngô Đình Diệm cho tới  mãi tận
sau này. Trong lòng đề cao chủ nghĩa dân tộc 
nhưng ông lại dựa vào Mỹ để chống chủ nghĩa duy vật của Cộng sản.


Sát ngày giải phóng ông được
thụ phong tổng giám mục Sàigòn sau thời gian dài làm giám mục Nha trang. Năm 76 bị đi tù 2 năm (không phải đi cải tạo)
  những quan hệ với CIA. Mãi tới năm 85
ông mới sang Roma định cư, được thụ phong Hồng y và mất tại đấy.


Ông cực ghét  bà Trần Lệ Xuân.


Lấn cấn trong việc phong
Thánh cho ông giữa Việt Nam
và Vatican phải giải thích rất dài dòng. Nếu
thấy hot, câu viu được

Beo sẽ biên riêng.