Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 1Năm hết Tết đến, liên tiếp các ngành mời mọc hội nghị
hội thảo hội luận…chỗ nào Beo cũng bị buộc phải phát biểu chỉ đạo, thật thở
không ra hơi.


Beo biên ra đây bài đít-cua mẫu, bạn nhà báo nào nghe không
kịp thì cứ tự động copy về. Đặc biệt chú ý, các chữ XXX
dưới đây không có nghĩa tục tĩu như cách hiểu tầm thường và có thể thay bằng
bất cứ tên ngành nào, nghề nào,  đều rất
chuẩn.


Beo nhấn mạnh, Hội nghị XXX diễn ra trong thời điểm đặc biệt là vừa tròn 25
năm nhân dân ta tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh
năm 1991, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và Đại hội Đảng lần
thứ XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), những quyết sách
quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có
hoạt động XXX, Beo yêu cầu Hội nghị cần tổng kết
những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót,
yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà
nước, để công tác XXX có những chuyển biến mới về
chất và ngày càng hiệu quả hơn.


Trong thời gian tới, XXX cần phát huy truyền thống XXX
của dân tộc, vận dụng tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc,
linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những
công việc chủ yếu là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược tổng
thể và có chiều sâu; cụ thể hóa chủ trương; đề xuất các biện pháp góp phần đắc
lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.


Beo cũng đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng ngành, xây dựng đội
ngũ cán bộ làm công tác XXX, đủ năng lực chuyên
môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.


Với từng ngành cụ thể, các bạn có thể thêm thắt những
câu sau đây cho thêm phần xinh động
bài phát biểu.


Quân đội thực sự là lực lượng
nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ (câu này dất hay, mang ý nghĩa dáo dục quân đội ta hãy làm như người lính)


Doanh nhân VN có nhiều điểm
giống doanh nhân thế giới, cùng là người hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng
với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì chắc là phải có điểm khác. (Điểm khác lớn nhất là người hoạt động sản
xuất như nông dân hay công nhân đều được xếp vào hàng ngũ doanh nhân)


P/S: Xem kĩ trên Tuổi trẻ nếu
muốn bổ sung thêm chi tiết xinh động.