Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

DẠ XIN ĐƯA THÊM...* Bộ Tư pháp đề xuất đưa vào Hiến pháp sửa đổi nội dung "Thủ tướng cần thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng".
* Ủy viên thường trực UB Tài chính - Ngân sách QH Lê Thanh Vân đề xuất trong chương về kinh tế, giáo dục văn hóa của Hiến pháp phải đưa thêm khái niệm kinh tế trí thức và chính sách trọng dụng nhân tài.
* Doanh nhân, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về dự Hội nghị UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/1 mong Hiến pháp bảo hộ mạnh hơn quyền tự do kinh doanh và nghiên cứu của họ khi về nước.
* một số ĐBQH cho rằng cần làm rõ vai trò của Chủ tịch nước trong giám sát các chức danh do Chủ tịch nước giới thiệu với QH. Có ĐB lại đề xuất bổ sung quy định về từ chức để phù hợp với chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm đang bàn hiện nay.
(nguồn Vietnamnet.vn)
* Các ý kiến góp ý đề nghị tiếp tục quy định đầy đủ và cụ thể hơn trong Hiến pháp về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND với tính chất là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại; giữa bảo vệ an ninh, trật tự với quốc phòng
(Nguồn cand.vn)
* nhiều đại biểu cho rằng Hiến pháp cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của người VN ở nước ngoài nhằm tăng sự thu hút kiều bào về đầu tư xây dựng đất nước.
* Đáng chú ý, nhiều đoàn luật sư kiến nghị thêm Tổ chức luật sư vào chương VIII cùng với Tòa án và Viện Kiểm sát.
* hiện nay hiến pháp các nước có nói đến quyền sống và quyền được chết, hiến pháp nước ta chưa đề cập tới quyền được chết, đề nghị xem xét bổ sung quyền này”, ông Trần Bình Trọng đề nghị.
(Nguồn Thanh niên)
* ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó ban Xã hội - Dân số - Gia đình đề nghị: “Trong Điều 10 nên bổ sung nội dung về Hội NDVN, hoặc thêm 1 điều riêng về Hội NDVN
* * GS Nguyễn Lân Dũng “phê” điều khoản quy định vẫn hết sức mơ hồ, dẫn đến khả năng có thể áp dụng thế nào cũng được, thậm chí không phù hợp với tinh thần Hiến pháp của nhiều quốc gia
(Nguồn Dantri.vn)