Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY TÙ1. He he, dĩ nhiên chã phải iem, mà là Kù con.
Kù sẽ sang thế giới tự do một ngày gần đây, danh nghĩa là đi tổng kiểm tra sức khỏe và chính nghĩa là đi tuốt luốt không hẹn ngày tái nạm, quên, tái ngộ chúng dân đồng bào xứ u mê tăm tối.
Bùi Kim Thành có thêm bạn giai tâm sự, xả những cơn cuồng nộ như sấm rền mà nay, từ cộng hòa tới dân chủ tới tổng thể các đảng bia đảng thịt chó chính hiệu Mỹ cũng sợ nàng, vãi cả ấy.
Việt cộng, cười như Liên Xô nguyên thủy.
2. Thiên hạ hỏi thăm Thánh Đào.
Bọn khốn ấy, chả nói đỡ cho Thánh câu nào thì chớ, còn chối tiệt. Nó chỉ sai Thánh biên chống tiêu cực chứ chửi  thằng nọ con kia, là ý chỉ của chính thánh mượn danh nó làm xấu mặt nó.
Tất lẽ dĩ ngẫu, mìnhThánh gánh nợ trần ai không được mặc cả, y như Nhất Lác. Toán nhân nhất nhật tại tù, tính ra 720 nghìn thiên thu đằng đẵng.
3.