Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

MIỄN ĐỀ

Dổ được cây này lên để dồng lại dễ phải  dùng cần cẩu. Mịa, thế này mà nó dồng người thì ra nguyên lứa bô lão.