Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

THỬ THÁCH ĐỚN ĐAU...


Chúng ta đang thử thách nhau
Bằng niềm tin - chân thành - hy vọng?
Bằng bão giông giữa lòng biển rộng?
Sóng đánh bạc đầu, vẫn mộng chờ nhau.
Chúng ta đang thử thách nỗi đau
Bằng nhớ mong chẳng ai cất thành tiếng?
Cánh hải âu giữa trời chao liệng
Vẫn hướng về một phía hanh hao...
Chúng ta đang thử thách nhau sao?
Ai cũng mong, cũng cần, cũng nhớ
Ai cũng đau, cũng buồn, cũng lồng ngực vỡ
"Sao không lành thú độc mà vẫn giữ gươm đao"?
Chúng ta thử thách nhau đến khi nào?

By: internet, ko biết tác giả