Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

RẢNH THÌ ĐỌC

Bài
của Nguyễn Tấn Hùng
Phó giáo
sư, tiến sĩ, Đại học Đà Nẵng
. Copy
từ blog Vân Bình


- Có một số tên người có
nguồn gốc từ hai cách phiên âm khác nhau
. Thí dụ “Bụt” và “Phật” trong tiếng Việt tuy cùng một nghĩa nhưng có
hai nguồn gốc phiên âm khác nhau. “Bụt” được phiêm âm trực tiếp từ tiếng Ấn Độ “Buddha”;
còn “Phật” cũng từ “Buddha” nhưng được phiên âm sang tiếng Trung Quốc và đọc
theo ngữ âm Hán - Việt là “Phật Đà” rồi sau đó được rút gọn thành “Phật”. Các
từ “Kitô” và “Cơ Đốc” cũng có nguồn gốc tương tự như vậy. “Kitô” được phiên âm
trực tiếp từ tiếng Hy Lạp "Χριστός” (đọc là Khristós, tiếng Latinh
Christus, tiếng Pháp, Anh là Christ). Kitô là tước
hiệu, không phải là họ, Giêxu (Jesus) mới là tên. “Cơ Đốc” cũng từ nguồn
gốc đó, nhưng được phiên âm sang tiếng TQ rồi được đọc theo âm Hán - Việt. Rất
tiếc là nhiều người đã nghĩ Cơ Đốc giáo và Kitô giáo là hai tôn giáo khác nhau.
Ngoài ra, “Thiên Chúa giáo”, “Hồi giáo” là những cách gọi sai của chúng ta.
Kitô giáo, Cơ Đốc giáo là tên gọi chung (có thể là Công giáo hay Tin Lành); còn
Công giáo, Tin Lành, Chính thống giáo là tên những giáo phái của Kitô giáo, sau
đã tách ra thành những tôn giáo độc lập. “Hồi giáo” (tôn giáo của người Hồi) là
cách gọi của người Trung Quốc, gọi theo tên một bộ tộc theo tôn giáo này; thật
ra, tôn giáo này có tên là Islam.


- Một số thuật ngữ dịch
tuy phản ánh được nội hàm của khái niệm gốc, nhưng không sát với thuật ngữ gốc
của nó
. Nguyên nhân của tình trạng
này là do khi dịch một khái niệm, người ta chỉ cố gắng đảm bảo nội hàm, còn về
tên thuật ngữ thì lại đi tìm một tên khác, miễn là diễn đạt được nội hàm đó.
Thí dụ:


Thuyết “Tam quyền phân
lập”
là một học thuyết chính trị do nhà triết học chính trị Pháp Saclơ
Môngtexkiơ
(Charles Montesquieu, 1689 - 1755) đưa ra. Trong tiếng Pháp, thuyết
này có tên “Séparation des pouvoirs” (A: Separation of powers), nếu dịch sát về
thuật ngữ thì phải là “sự chia tách các quyền lực” chứ không phải là “tam quyền
phân lập”. Tuy từ dịch này không sai so với nội hàm của khái niệm, nhưng người
sử dụng cũng cần phải biết xuất xứ của nó.


“Chủ nghĩa thực dụng” (Pragmatism) là một trào lưu triết học đã và đang
thịnh hành ở Mỹ. Thuật ngữ “pragmatism” (A) hay “pragmatisme (P) xuất phát từ
“pragma” (số nhiều: pragmat) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “hành động”. Từ
“pragma” là nguồn gốc của các từ practice (A), pratique (P), практика
(N) dịch ra tiếng Việt là “thực hành” hay “thực tiễn”. Như vậy,
“pragmatism” nếu dịch sát nghĩa phải là “chủ nghĩa hành động”, “triết học
thực tiễn”
chứ không phải là “chủ nghĩa thực dụng” như cách nói hiện nay.
Thuật ngữ “chủ nghĩa thực dụng” trong tiếng Việt tuy cách dịch không sai so với
thực chất của trào lưu triết học này (lấy công dụng, lợi ích, hiệu quả thực tế
làm thước đo cho tất cả), nhưng nó lại được hiểu lệch theo một nghĩa xấu vốn
không có trong thuật ngữ gốc của nó.


- Một số thuật ngữ dịch
sai cả về tên và nội hàm của khái niệm.


Không chỉ có thuật ngữ “chủ
nghĩa duy tâm”, “chủ nghĩa duy vật”, mà có nhiều thuật ngữ khác cũng được thêm
từ “duy” vốn không có trong tiếng nước ngoài, thí dụ “chủ nghĩa duy thực”, “chủ
nghĩa duy danh”, “chủ nghĩa duy năng”, “chủ nghĩa duy linh”, “chủ nghĩa duy ý
chí”,… Chữ “duy” ở đây làm cho người ta hiểu sai là “chỉ có”, thí dụ, hiểu nhầm
chủ nghĩa duy vật cho rằng “chỉ có vật chất”, chủ nghĩa duy tâm cho rằng “chỉ
có ý thức”… Thực ra, các trào lưu này không tuyệt đối hóa sự tồn tại của một
trong hai nhân tố, mà chỉ nhấn mạnh vai trò quyết định của một trong hai nhân
tố đó mà thôi.


Thuật ngữ “chủ nghĩa duy
tâm”
còn sai cả từ và nghĩa nữa. Các từ idealism (A), idéalisme
(P), idealismus (Đ) xuất phát từ tiếng Hy Lạp “ιδεα” được dịch sang
tiếng Anh là “idea”, “form”; tiếng Việt là “ý niệm”. Platôn - nhà triết học duy
tâm khách quan cho rằng “ý niệm” là một thực thể tinh thần có trước, độc lập
với sự vật cảm tính. Hêghen cũng kế thừa tư tưởng đó. Còn những nhà duy tâm chủ
quan, như Đêvit Hium (David Hume, 1711 - 1776), thì lại cho rằng sự vật chỉ là
“tập hợp các cảm giác” hay “tập hợp các ý niệm” (collection of ideas) của con
người. Đáng lẽ “idealism” phải được dịch là “chủ nghĩa ý niệm”. Thuật ngữ Hán -
Việt, “tâm” tuy cũng có nghĩa là ý thức, tư duy, nhưng chỉ nói về tư duy
của con người mà thôi (chỉ có thể áp dụng cho chủ nghĩa duy tâm chủ quan); trái
lại, thuật ngữ “ý niệm” (idea) trong từ “idealism” theo quan niệm của các nhà
triết học duy tâm khách quan thì lại tồn tại độc lập, ngoài con người.


“Chủ nghĩa kinh nghiệm” (empiricism) là khuynh hướng triết học thịnh hành ở
nước Anh với Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume trong thế
kỷ XVII đến các nhà triết học thuộc chủ nghĩa thực chứng trong các thế kỷ XIX
và XX. Thuật ngữ này tuy rất quen thuộc, song thế nào là “kinh nghiệm” thì ít
người hiểu đúng, vì từ “kinh nghiệm” trong tiếng Việt và tiếng nước ngoài (εμπειρισμός
(H) experientia (L), experience (A, P) không đồng nghĩa với nhau.
“Kinh nghiệm” trong tiếng Việt thường được hiểu là những tri thức thu được
trong hoạt động thực tiễn. Do đó, chủ nghĩa kinh nghiệm được người Việt hiểu
như là khuynh hướng tư tưởng coi kinh nghiệm thực tiễn là tất cả, coi thường lý
luận. Tuy nhiên, trong triết học phương Tây, “εμπειρισμός”, “experience
trước hết được hiểu là tất cả những tri thức cảm tính, tức tất cả những gì do
quan sát được bằng giác quan đem lại. Như vậy, “chủ nghĩa kinh nghiệm” ở phương
Tây là trào lưu triết học chỉ thừa nhận những tri thức có nguồn gốc từ cảm
tính hoặc có liên hệ trực tiếp với cảm tính; nó phủ nhận những tri thức do suy
lý gián tiếp, phản đối phương pháp tư duy tư biện.
Chủ nghĩa kinh nghiệm có
thể là duy vật hoặc duy tâm. Đối với các nhà triết học duy tâm chủ quan, các
nhà triết học thực chứng và thực dụng thì kinh nghiệm là tất cả, không phân
biệt khách quan, chủ quan.
Theo họ, vũ trụ, mặt trời, mặt trăng… đều nằm
trong kinh nghiệm.


“Chủ nghĩa duy lý” (rationalism có gốc từ tiếng Latinh ratio - lý
trí, lý tính, reason (A), raison (P)) là trào lưu triết học đối
lập với chủ nghĩa kinh nghiệm. Chủ nghĩa duy lý là khuynh hướng triết học coi
trí là cơ sở của tồn tại, nguồn gốc và tiêu chuẩn kiểm tra chủ yếu của tri
thức; đồng thời cho rằng, bằng lý trí và phương pháp suy luận diễn dịch, con
người có thể nhận thức được tất cả, không cần đến kinh nghiệm.
Đối lập với
trào lưu chủ nghĩa duy lý còn có trào lưu “chủ nghĩa phi lý” (phi lý
tính
hay phi duy lý - irrationalism) phủ nhận vai trò của lý trí, lý
tính. Chủ nghĩa hiện sinh là một điển hình. Nó cho rằng tất cả đều là phi lý.
Cái phi lý là cái không có bản chất, quy luật, nguyên nhân, quan hệ… và do vậy,
không thể dùng lý trí để nhận thức, mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, cảm
xúc mà thôi. Đừng nhầm lẫn “phi lý” (absurd) với “vô lý” (illogical). Cái vô lý
là cái không hợp lôgíc, nghĩa là có thể nhận thức được bằng lý trí, nên mới
biết được nó không hợp với lôgíc khách quan. Còn cái phi lý là cái không thể
nhận thức được bằng lý trí, nên không thể nói gì về nó cả. Theo nhà triết học
hiện sinh Pháp - Albert Camus, hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống… là những
cái phi lý, chúng ta chỉ có thể cảm nhận chúng mà không thể giải thích được
chúng.


“Chủ nghĩa thực chứng” là gì? Nó là trào lưu triết học thịnh hành ở các
nước, như Anh, Mỹ trong thời kỳ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thuật ngữ
“chủ nghĩa thực chứng” (Positivsm, Positivisme trong tiếng Anh, Pháp) xuất phát
từ positivus (L) (positive, positif trong tiếng A,P) có
nghĩa là xác thực, rõ ràng. Positive - negative là một cặp từ được dùng
ở nhiều nghĩa khác nhau, chẳng hạn như dương - âm (cực dương hay cực âm của một
nguồn điện). Cặp từ này cũng có nghĩa là khẳng định (nói có) - phủ định (nói
không)
trong các phán đoán. Thí dụ, trong kết quả xét nghiệm một loại vi
rút nếu được ghi là negative (dịch là âm tính) có nghĩa là không có virút đó.
Cặp từ này còn có nghĩa là tích cực - tiêu cực. Riêng từ “positive”
trong khoa học, triết học, thí dụ “positive knowledge”, “positive thinking”, có
nghĩa là xác thực, rõ ràng. Positivism được dịch là “chủ nghĩa thực
chứng” vì đây là một trào lưu triết học không thừa nhận lối tư duy tư biện và
những tư tưởng tư biện; nó chỉ thừa nhận những tri thức thực chứng, tức là
những tri thức xác thực, đã được chứng thực. Tuy nhiên, hạn chế của trào lưu
này là chỉ giới hạn việc chứng thực các mệnh đề lý luận bằng kinh nghiệm cảm
tính (quan sát, thực nghiệm).


“Chủ nghĩa hiện sinh” là gì? Thuật ngữ này rất quen thuộc nhưng ít người
hiểu đúng thực chất của nó, ngay cả những người nghiên cứu và giảng dạy triết
học, vì thuật ngữ này trong tiếng Việt không đồng nhất với thuật ngữ gốc. “Hiện
sinh” trong tiếng Việt có nghĩa là “đang sống”, nhưng thuật ngữ gốc của nó
không có nghĩa như vậy. Thuật ngữ “chủ nghĩa hiện sinh” (Existentialism
(A), Existentialisme (P) xuất phát từ gốc từ Latinh “existentia”, nghĩa
thông thường là “tồn tại”. Đây là trào lưu triết học phi lý tính,
phát triển mạnh ở Đức và Pháp từ những năm 20 của thế kỷ XX. Thật ra, trong
ngôn ngữ thường ngày, beingexistence (A) hay êtreexistence
(P) đều có chung một nghĩa là “tồn tại”, chẳng hạn, “being and
thinking
” (tồn tại và tư duy) “the existence of God” (sự tồn tại của Thượng
đế). Tuy nhiên, các nhà triết học hiện sinh lại phân biệt hai khái niệm này.
Theo họ, être (P); being (A); Sein (Đ) (dịch ra tiếng Việt là “tồn tại”) chỉ
đơn giản là “có mặt ở đó”, nhưng không có ý thức nên vô nghĩa, không đáng quan
tâm. Chỉ có existence (A&P); Dasein (Đ) (được dịch ra tiếng
Việt là “hiện sinh” hay “hiện hữu”) là một thứ tồn tại đặc biệt - tồn tại có
ý thức
, mới là cái đáng quan tâm. Tuy nhiên, ý thức mà họ nói ở đây không
phải là lý trí hay ý thức khoa học, mà là một thứ xúc cảm chủ quan (sự
lo âu, trăn trở, đau khổ, tự do, nổi loạn…) ở cá nhân riêng lẻ của con người
“hiện sinh” và cảm nhận chủ quan mà con người hiện sinh gán cho đồ vật mà thôi.
Nhà hiện sinh Pháp - Jean Paul Sartre (1905 - 1980) đưa ra luận điểm nổi
tiếng “L'existence précède l'essence” (“hiện sinh có trước bản chất”, nhưng
nhiều tài liệu nhầm là “tồn tại có trước bản chất”) nghĩa là con người sinh ra
không có một bản chất vốn có nào cả; chỉ khi nào con người “hiện sinh”, tức là
có ý thức về bản thân mình, tự do lựa chọn cho mình trở thành một cái gì thì
anh ta mới có được một bản chất nào đó. Đồ vật chỉ đơn giản là tồn tại, nó chỉ
“hiện sinh” khi con người hiện sinh đem lại cho nó một ý nghĩa nào đó. Nhà hiện
sinh Pháp - Simone de Beauvoir (1908 - 1986) có câu nói nổi tiếng “On
ne nait pas femme, on le devient”
(Người ta không sinh ra là phụ nữ, mà trở
thành phụ nữ) cũng được hiểu theo cách tương tự như vậy. Như vậy, chủ nghĩa
hiện sinh là trào lưu triết học chỉ quan tâm đến sự “hiện sinh”, một thứ tồn
tại đặc biệt, chứ không phải là tồn tại nói chung.


Thuật ngữ “chủ nghĩa cộng
sản”
được dịch từ các thứ tiếng phương Tây (communism (A), communisme (P),
Kommunismus (Đ), коммунизм (N). Các thuật ngữ này không hề có từ “sản” mà chỉ
gần gũi với từ “chung” (common), “cộng đồng” (community). Không phải ngẫu nhiên
mà một tác giả đã giải thích: “communism = common + ism”. Việc dịch thuật ngữ
này thành “chủ nghĩa cộng sản” là sai cả về ngữ nghĩa và thực chất của khái
niệm.
Communism nếu dịch chính xác phải là “chủ nghĩa cộng đồng”,
chứ không thể là “chủ nghĩa cộng sản” được. Từ “chủ nghĩa cộng sản” tạo ra một
ấn tượng sai lầm rằng xã hội tương lai mà chúng ta phấn đấu xây dựng phải là
một xã hội mà mọi tài sản đều là của chung. Mặc dù, sau này, người ta đã cải
chính rằng không phải mọi tài sản mà chỉ có tư liệu sản xuất là của chung,
nhưng như vậy cũng không phản ánh được thực chất của chủ nghĩa cộng sản. Khái
niệm “communism” phản ánh mục đích phấn đấu là cộng đồng xã hội, ưu tiên của
cộng đồng xã hội so với cá nhân; còn tư liệu sản xuất chung chỉ là con đường để
thực hiện mục đích, chứ không phải là mục đích.


Các thuật ngữ “conservatism”,
“conservative party”
được dịch sang tiếng Việt là “chủ nghĩa bảo thủ”, “đảng
bảo thủ”. Các thuật ngữ này xuất phát từ động từ “conserve” (A) hay conserver
(P) có nghĩa là giữ gìn, bảo tồn, bảo toàn. Cách dịch này sang tiếng
Việt tuy không sai (“bảo thủ” có nghĩa là “bảo vệ, giữ gìn”), nhưng vì trong
tiếng Việt, từ “bảo thủ” thường được dùng với một nghĩa xấu, do đó người ta
thường hiểu sai khuynh hướng chính trị này. Thực ra, đây là một khuynh hướng triết
học chính trị chủ trương giữ gìn, bảo tồn những giá trị, những thể chế (chính
trị, văn hóa, đạo đức, tôn giáo, v.v.) đã qua thử thách trong lịch sử. Khi sử
dụng thuật ngữ “chủ nghĩa bảo thủ”, vì không hiểu nguồn gốc của nó, nên nhiều
người thắc mắc tại sao trong nhiều nước tiên tiến, đảng “bảo thủ” lại có thể
được quần chúng ủng hộ, như Đảng Bảo thủ Anh đã nhiều lần nắm được ghế
thủ tướng; Đảng Bảo thủ Canađa hiện nay đang nắm chính quyền ở nước này
từ năm 2006 đến nay.


Không chỉ các thuật ngữ được
dịch từ các tiếng phương Tây, mà ngay cả một số thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng
Nga, tiếng Trung Quốc cũng không phải đã được hiểu đúng.


Tác phẩm của V.I.Lênin “Империализм,
как высшая стадия капитализма”
được dịch ra tiếng Việt là: “Chủ nghĩa đế
quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”.
Đúng ra phải dịch là: “Chủ
nghĩa đế quốc - giai đoạn cao nhất của chủ nghĩa tư bản”.
Cần lưu ý, hai
thuật ngữ “tột cùng” và “cao nhất” không hoàn toàn trùng khớp với nhau về ngữ
nghĩa. “Tột cùng” còn có nghĩa là cuối cùng; còn “cao nhất” chưa hẳn là cuối
cùng (vì còn có quá trình đi xuống, suy vong nữa rồi mới chấm dứt). Thuật ngữ “умирающий
капитализм”
được dịch ra tiếng Việt là “chủ nghĩa tư bản giẫy chết” cũng
không hoàn toàn sát nghĩa. умирающий (động tính từ của động từ умирать) có
nghĩa là đang chết. “Đang chết” diễn đạt một quá trình lâu dài, chết dần dần;
còn “giẫy chết” cho ta ý niệm về một cái chết diễn ra rất nhanh chóng.


Câu nói của Khổng Tử: “Tính
tương cận, tập tương viễn”
thường được giải thích là: Tính người vốn
sinh ra là gần nhau nhưng do nhiễm những thói quen, tập quán xấu ngoài xã hội,
nên vì thế mà tính người trở nên xa nhau.
Ta thử đối chiếu với cách dịch
câu nói này trong một giáo trình triết học ở Mỹ: “By nature, men are nearly
alike; by practice, they get to be wide apart"
(Về bản tính, con người
gần giống nhau; bằng sự rèn luyện mà họ trở nên xa nhau) (2). Tính
người (human nature) phải được hiểu là bản tính tự nhiên của con người, chứ
không phải là ý thức hay nhân cách, vì khi mới sinh ra, con người chưa có được
những yếu tố này. “Nature” là tự nhiên khác với “culture” (văn hóa, giáo dục).
Bản tính tự nhiên của con người xuất phát từ bản năng động vật, tức yếu tố
“con” ở trong con người (bản năng ăn uống, tự vệ, sinh dục …) đòi hỏi phải được
thỏa mãn cho cá nhân một cách tối đa, bất chấp lợi ích của người khác (từ đó
sinh ra tính tham lam, ích kỷ, lánh nặng tìm nhẹ, v.v.). Tuy nhiên, nhờ lớn lên
và rèn luyện trong môi trường văn hóa mà con người kìm chế được những bản năng
này và phát triển những phẩm chất xã hội. Nhưng, những phẩm chất xã hội ở mỗi
người là không giống nhau vì việc rèn luyện của mỗi người là khác nhau.


 

THẾ GIỚI LỘN TÙNG PHÈO

*** Một người bạn chủ doanh
nghiệp, đổ một núi tiền vào xây dựng Hoa Thanh quế của bạn í. Tỉnh lật kèo. Mấy
năm nay, rút vốn ra không được đầu tư tiếp không xong mà chủ tịch tỉnh từ cựu lẫn tân, hễ thấy
bóng bạn về Thanh là trốn biệt. Bạn hỏi Beo, có nên lên báo làm ầm ĩ. Beo lắc
tất cả các bộ phận có thể lắc và giải thích, quyền lực của báo chí (các kiểu)
đã mất từ lâu rồi, đừng ảo tưởng. Coi chừng gậy ông  đập trúng lưng ông.


Và Beo dẫn chứng: Không có
thằng rồ nào đấy phóng lên chuyện ngày blogger, thì giờ này ông Điếu cày đã về nhà;
Không tổng công kích Vinashin gián tiếp nhắm vào thủ tướng, thì giờ này khả
năng ông ấy đang gói ghém đồ đạc ở Nguyễn Cảnh Chân (để về quê) là 90%...


Và Beo dự đoán chuyện đang
hot: ông HLV sẽ khó tránh khỏi hình phạt của hãng Vietnamairlines, nhẹ nhất
cũng mất dăm ba triệu nếu còn muốn bay tiếp với hãng này. Lý do (thật sự) là
ông và luật sư nói lắm quá, trên báo.


(Tuy thế, cũng không nên phủ
nhận hết sức mạnh đấu tranh từ báo chí, ví như công cuộc nỗ lực giải kíu kụ Dùa
Hồ gươm chả hạn đã thắng lợi triệt để hoàn toàn).


*** Có hai quốc gia cho Beo
cảm giác rất đặc biệt, ngay đáp xuống phi trường hay lưu trú cả tuần lễ. Đó là
chẳng có cảm giác gì sất cả, cứ như đang ở nhà mình.

di an com da

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

CHỈ CÓ Ở VIỆT TA

Lấy cảm hứng từ vụ đang cãi
nhau như mổ bò trên báo giữa một ông HLV và 
hãng delayairlines.


*** Năm nay, Beo 3 lần chứng
kiến khách đổi hạng vé trên máy bay. Khi tiếp viên mời về chỗ, một chị trước
khi  đứng lên thòng  chửi một câu (tổ sư con đĩ ngựa). Một anh 
nhảy lên ngồi  ngay cạnh vợ một
quan chức hàng đầu của hàng không và…tán nàng, sau đó còn lằng nhằng xin ngồi
lại và tán tỉnh luôn cả tiếp viên. Một chị nữa lớn tuổi, sau khi đi toilet, tiện
thể…ngồi lại. Thông báo  hạ cánh chị mới
quay về chỗ, chắc để lấy hành lý. Đấy là Beo không tính 2 trường hợp, máy bay vừa
taxi đã kịp ngật ngưỡng qua khoang vip đến sát cửa, tiếp viên lao theo ấn ngồi luôn
xuống ghế vip.


Để tiện so sánh, tính từ đầu
năm tới sáng nay, riêng với Vietnam airlines Beo bay tổng cộng 10 chuyến (20
lần), 1 Rạch giá, 1 Đà Nẵng, 2 Vinh và 6 Hà Nội.


Tình huống rất xe đò miền Tây này có lẽ chỉ có ở Việt
ta, vì chưa bao giờ Beo gặp trên các chuyến bay quốc tế và nội địa nước ngoài,
dù tần xuất lượn lờ cũng xêm xêm.


*** Sau  vụ 11/9, kiểm soát an ninh hàng không trước
khi vào tàu tại Việt ta là dễ nhất thế giới, chí ít so với hơn 30 nước Beo đã
đi. Chỉ Việt ta mới không phải tháo giày, cởi  áo khoác hay laptop được để nguyên trong túi. Thi
thoảng, có những nước còn kiểm soát hành lý bằng tay lục thêm một lần ngay cửa
vào tàu, máy ảnh bắt bấm nhá 1 kiểu, laptop phải bật khởi động… như Đài Loan,
Philippines, Đức... Đặc biệt khi bay chuyên cơ, người Nhật người Mỹ… bảo vệ các
yếu nhân ta bằng vạn lần ta khi ta phải vác xác qua 2 lần máy quét, bị tay vuốt
trực tiếp, bị chó ngửi vào ấy.


Hính chụp trộm nên chất lượng
chỉ có vậy. Sân bay quân sự Kennedy. Bị khám xét từ vòng gửi xe. Tại đây Air
force one  đỗ song song hai cái giống hệt
nhau, cất cánh cách nhau 1 phút nên hok biết Olàlá ngồi trong chiếc nào. Đã
thế, 30 phút  trước và sau khi chàng bay,
sân bay  đặt trong tình trạng “đóng băng”.
Nguyên thủ Việt ta  ỏe họe kiểu này, có mà lên thớt.


Lên tàu thì dễ nhất thế giới
nhưng xuống tàu, Việt ta lại khó nhất thế giới khi kiểm tra rất kỹ bill gửi
hành lý. Kết luận của Beo, chỉ Việt ta là sợ mất của hơn sợ chết.


*** Tạt sang vụ ông HLV. Khi vào
máy bay, thượng đế không còn là ông bỏ tiền mà là ông cơ trưởng. Quy định này
thì không phải của riêng ta mà của cả thế giới trừ những nước chưa có máy bay. Cũng
là bởi tuy tỉ lệ tai nạn hàng không thấp nhất so với tất cả các loại phương
tiện vận chuyển khác nhưng tỉ lệ tử vong lại cao nhất. Nói nôm na rớt thì hết
cửa sống. Tóm tắt đại khái trời mưa to không hạ cánh xuống TSN được, máy bay
quay ra Đà nẵng.  Khi đang tiếp dầu, ông
HLV đòi xuống, thượng đế không duyệt, ông làm um lên, khi chú thượng đế (người
Hung) nhượng bộ, ông HLV lại đổi ý. Cái sự đổi ý của ông sẽ không có gì lớn chuyện
nếu ông không ngồi luôn ở khoang vip và cãi lời tiếp viên, khi máy bay đã
chuyển bánh ra đường băng.


Sự việc  trở nên 
vĩ đại hơn nữa khi một ông ca , sáng hôm sau lên báo hô hào hai mươi
nhân viên công lực (Beo đồ rằng con số quãng bằng một ca rưỡi trực của ga Đà
Nẵng) lên oánh ông HLV. Thế rồi ông nói gà bà nói vịt qua qua lại lại, chưa đến
hồi kết.


Chỉ riêng Việt ta mới có là ở
chỗ này: hàng loạt các commenters nhảy ra phân tích bình luận phán xét lên án, tất
thảy đều nói như đúng zồi.


Mà đúng zồi thật ấy chứ, kiểu gì cũng đúng, Việt
ta mà lại.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

TỪ CHUYỆN LÀO RA… CHUYỆN ẤY(tiếp)

*** Tôi về Đà Nẵng có 1 ngày 1 đêm. Ngạc nhiên tới
bàng hoàng. Nhiều tin về  NB Thanh nhưng
từ thực tế Đà nẵng tôi quan sát, thấy Thanh thực sự cần cho hiện nay.
Trích tin nhắn của một bác Việt kiều Đức. Chả cứ bác
lâu mới về, ngay Beo một năm dăm bảy lần ra Đà nẵng, không lần nào không buột
miệng thán phục sự phát triển rất đô thị
của thành phố này.


Beo gặp trực tiếp ông Giời
Xanh hai lần, một lần  làm phỏng vấn và
một lần dùng cơm tối, cách nhau  hơn ba
năm. Ông dị tướng ở hai bàn tay. Những ngón tay dài, búp măng đẹp hiếm thấy nếu
là của…phụ nữ. Giọng Quảng đặc sệt với vốn từ thông dụng khá bình dân. Tổng thể
từ thần đến sắc ông toát ra một sự quyết liệt, cũng rất Quảng. Háo sắc như Beo,
chấm ông 7/10 về hình thức.


Bác Việt kiều hỏi vì sao ông Giời
Xanh không ra được Hà nội làm thủ tướng?. Thật ra cơ cấu dự kiến ban đầu có đưa
ông vào BCT, nhưng ra đại hội, ông thua sát nút bác Xuân Phúc, vài phiếu. Tháng
bảy tới đây, chắc chắn ông  sẽ ra HN, nhưng  đảm nhiệm chức phó thủ tướng hay phó chỗ nào
khác, thì lại phải chờ. Bây giờ không như thời ông Lê Đức Thọ làm tổ chức, dí
ai chỗ nào chỗ nấy chết ngồi. Có lẽ hồi xưa các cụ đề cao khoản đạo đức hơn
năng lực làm việc vì chả có mấy việc để làm, ngoại trừ vụ oánh nhau liên miên
với ngoại bang.


Nghĩ cũng kinh, xã hội đề cao
đạo đức đến mức  cho nó cấp độ  ba lần trọng hơn chữ tài. Cứ hình dung chị
bán mía lau đầu hẻm nhà Beo- tốt như vàng mười- làm tổng giám đốc FPT, xứ này có
lẽ chỉ còn nước đi về nơi xa lắm
(sozy nhạc sĩ Phú Quang).


Người Pháp, khi cắt đặt lại
vùng miền ở xứ ta, đã có sự hiểu biết về xã hội học trên cả tuyệt vời. Rồi đây
Giời tiếp tục Xanh thắm giữa đất ngàn năm ôn
vật hay xám xịt ảm đạm? Ai thế nào không biết chứ Beo, Beo tin vào vế thứ hai
hơn."Người Pháp, khi cắt đặt lại vùng miền ở xứ ta, đã có sự hiểu biết về xã
hội học trên cả tuyệt vời." Và họ đã quản lý mỗi nơi theo những gì
mà họ hiểu biết về nơi ấy. Còn bây giờ "ta" ko thế, ta quản
tất cả theo cách của 1 nơi, mà cái nơi ấy (hình như) “ta” cũng chả
hiểu gì lắm
. (Hậu khảo cổ).Có cái tin nhắn hay quá copy bổ
sung. Theo Beo, tầm văn hóa của những người điều hành nhà nước chính xác nằm ở
đây. Bởi “
tất cả theo cách của 1 nơi
mới dẫn đến chuyện 3 Tây (Tây nguyên, Tây bắc, Tây
Nam bộ).


Khi nào có thời gian sẽ viết
về  vụ này. Hay à nha!


*** Viết lòng vòng mãi vẫn chưa
dẫn đến được …chuyện ấy.

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Phê Và Tự phê (Copy từ phot_phet)


1. Chàng và nàng rong ruổi trên chiếc xe gắn máy qua con
đường thu vàng rực đầy lá me bay. Gió thu thổi tóc nàng bay bay cọ vào má
chàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc gục đầu vào vai chàng, đặt nhẹ nụ hôn nóng bỏng
ướt át vào cổ chàng, thì thầm thật khẽ lời yêu thương. Chàng ngoái cổ lại hôn
vào trán nàng. Họ đâm vào đít chiếc xe tải đi đằng trước, chàng gãy
cổ, đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo gia đình khiêng về lo ma chay.

2. Chàng và nàng dạo chơi bên đầm sen. Những đóa sen hồng
tỏa mùi hương ngát trong nắng chiều. Nàng thỏ thẻ đòi chàng chứng tỏ tình yêu
bằng một bó sen thơm. Chàng gallant, lại biết bơi nên không sợ chết đuối. Nàng
hạnh phúc nâng niu bó sen suốt trên đường về. Ba hôm sau sen tàn, chàng cũng
sốt cao rồi lên cơn uốn ván do dẫm chân phải cái đinh gỉ ven bờ đầm. Đưa ma
chàng, đã hết mùa sen.


3. Chàng đội
mưa trong đêm nhảy tường công viên hái cho nàng một bó hoa vạn thọ. Nàng chơi
dương cầm mắt nhòe hạnh phúc khi thấy chàng hiện ra trong đêm mưa tôi là khách
qua đường xin em hãy nhận lấy. Nàng trao chàng nụ hôn thơ ngây đầu đời. Chàng
sung sướng lảo đảo đi về, qua đầu ngõ bị chó dại xồ ra cắn. Ngày ra đi, bọt mép
chàng xùi trắng hơn bong bóng nước đêm mưa.

4. Nàng xinh đẹp giỏi giang
và là gái đoan trang dễ đâu làm quen. Chàng từ lâu toàn tâm toàn ý gửi trọn con
tim cho hình bóng nàng. Kịch bản cổ điển được dàn dựng, nàng sẽ bị một đám du
đãng bạn chàng giả danh vây bủa, chàng sẽ tả xung hữu đột phò giai nhân thoát
hiểm. Mọi việc đều hoàn hảo trừ miếng đòn cuối hạ gục tên đầu sỏ, chàng hứng
chí song phi quá độ, mất đà đập đầu vào tường. Chẩn đoán rạn xương sọ não, chảy
máu trong, chàng sống thêm nửa ngày rồi... tắt thở.
5. Chàng bao giờ cũng mơ mộng lãng
mạn về người mình yêu, rón rén nhẹ nhàng đến sau lưng và quàng tay ôm chặt cổ
chàng thật lâu, hai người lặng im không nói nghe tình yêu bay lên, bay lên. Một
hôm chàng đang ăn mận trên phòng, nàng đến nhà chơi chào bố mẹ chàng rồi khẽ
khàng lên gác. Chàng đang ngửa cổ khoan khoái nhai mận bị nàng ôm choàng từ sau
lưng, hột mận tụt xuống cổ rồi tắc luôn trong vòng tay. Sau ít phút yêu lặng
lẽ, nàng nhận thấy tim chàng hết còn đập thình thịch như lúc đầu mà đã... ngừng
luôn.


6. Kỉ niệm
một năm ngày yêu nhau, chàng mua tặng nàng chiếc nhẫn mặt kim cương để ngỏ lời
cầu hôn. Hồi hộp, chàng đứng trước gương trong toilet tập tành mãi từng ánh mắt
nụ cười cử chỉ. Mồ hôi ra ướt hết cả tay, chàng để rơi chiếc nhẫn vào bồn tắm.
Cúi xuống nhặt, chàng bị trượt chân đập đầu vào thành bồn tắm đúng chỗ có cái
móc quần áo của bộ vét chàng sẽ mặc tối nay nhọn hoắt nhô lên. Chàng chết, giai
vẫn còn tân.
7. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến.
Chàng và nàng cưới nhau. Đêm tân hôn, chàng và nàng tắm bồn nước nóng phủ hoa
hồng thơm tho, cùng nhau ăn một bữa hải sản rượu vang trong ánh nến bập bùng.
Họ hôn nhau và chàng xốc nàng lên, từ từ bước tới chiếc giường cưới trắng tinh.
Rèm buông xuống và ít phút sau, chàng gầm lên một tiếng nho nhỏ rồi đổ sụp.
“Lướt gió trên lưng ngựa”, và thế là chàng ra đi mãi mãi.
8. Chàng và nàng gặp lại nhau sau
mười năm xa cách. Kỉ niệm buổi hôm nào yêu nhau dưới gốc cây xà lách số hai
phần ba ùa về, trong thoáng chốc chẳng còn những ngại ngùng, những ngậm ngùi
của tuổi già.
Trong hơi thở gấp gáp, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy, dài bất tận như
hàng bao thế kỉ rồi chưa được thỏa. Rồi bất chợt, chàng vùng vẫy, giẫy giụa;
nàng nhận được “tín hiệu” lại càng hôn chàng dài hơi hơn nữa.
Mười năm xa cách, nàng đã quên chàng vốn bị viêm mũi mãn tính, để bù đắp cho hai
lỗ mũi luôn sụt sịt, chàng vẫn thường thở bằng miệng.
Ngày hôm sau trên báo lá cải xuất hiện một dòng tít lớn “Chết do ngạt thở khi
đang làm... “chuyện ấy”"@ nhặt
nhạnh trên Net.
TỪ CHUYỆN LÀO RA …CHUYỆN ẤY


***
Việc Vientianne lặng lẽ triển khai dự án thủy điện Xayaburi bất chấp tác
động với các nước ở hạ lưu sông Mekong nhất là Việt Nam và chỉ tạm ngưng
khi bị phản đối cho thấy một thực tế đang thay đổi trong quan hệ Việt -
Lào.


Ông
(bà) nhà báo Trần Phong nào đó viết cho BBC tiếng Việt từ Hà Nội như thế. Và
tất cả các ý trong đoạn ngắn thế kia đều sai bét nhè.


Lào
không lặng lẽ  xây đập thủy điện trên dòng Mêkông, mà đã đệ trình
dự án cho Ủy hội Mêkông 3 năm nay. Thái Lan (nước sẽ mua điện chủ yếu từ công
trình này) và Campuchia cho đến giờ chưa thống nhất với Lào về đánh giá tác hại
của dự án đến môi trường hạ lưu, riêng Việt Nam muốn dừng dự án tối thiểu 10
năm nữa mới xem xét đến. Cuộc họp mới nhất của Ủy hội Mêkông vào hôm thứ Hai
18/4, thậm chí cả 4 nước còn rục rịch chuyện chia chác lợi nhuận nếu dự án này
đủ sức thuyết phục.


Vị
trí địa lý ngăn cách bởi Trường Sơn sừng sững, nếu không Việt đã thôn tính từ
thời cụ Nguyễn Huệ, dân số một nhúm hiền lành chất phác, kinh tế xác xơ
nghèo,  nên những sự thay đổi trong mức độ quan hệ của Lào với  nước
hàng xóm, hẳn nhiên chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Điều này còn đúng
chí ít cho tới khi, Lào tự sản xuất được bom hạt nhân.


*** Bộ Văn thể du  sắp có 
bụng to mới. Beo chả biết tí gì về nhân vật này nên không thể dự đoán
khuynh- xu- các- kiểu- hướng của bác ấy về báo chí sẽ ra răng. Rất nhiều khả
năng bác chánh sở 4 tờ Sàigòn sẽ ra làm thứ trưởng trong nhiệm kỳ của bác bụng
to- vốn là đệ ruột của phụ huynh. Bác chánh này thì có thể tin được. Rất sạch,
giống hệt đại tướng, nói và làm đi đôi và làm rất có phương pháp. Nhãn quan về
nội dung thông tin cơ bản là dễ chịu.


Tuy nhiên, nước mình, có những
điều không thể giải thích. Ví như các nhân tài, khi chức nhỏ làm được rất nhiều
việc lớn và khi lên chức lớn việc nhỏ làm mãi không xong. Một trong bốn bác tứ
trụ có lần nói, nếu không muốn làm việc
gì cứ đem ra họp bàn
. Hiểu theo nghĩa ngược lại, nếu muốn làm thì phải quyết
luôn. Đà nẵng giờ này khang trang nghiêm ngắn, phải đúc tượng thờ ông Nguyễn Bá
Thanh. Không có một nhân vật độc tài như thế, Đà nẵng hẳn vẫn nhôm nhoam nhếc
nhác, như Hải phòng, là một ví dụ rất tương đồng để đối chiếu.


So sánh thì khập khiễng và buồn
cười, chứ Beo từng dự các cuộc họp mà ngầm thấy nó giống mấy cái forum dễ sợ.
Một topic rất nghiêm túc được mở ra bàn chuyện Kù con và tôn giáo mượn gió bẻ
măng, thành viên hào hứng tham gia kéo đến chục trang, trang 2 kịp chuyển hướng
gây lộn về lý do vì sao ông Trương Hoà Bình không làm bộ trưởng bộ công an,
sang đến trang thứ 10 thì hòa giọng lên án một ông đạo nhạc. Ở diễn đàn Beo hay
lang thang lại còn xúm nhau vào... giải một bài toán cho topic cùng chủ đề trên.


Cơ sự chỉ có thể giải thích,
Việt ta không có giới trí thức để các nhà chính trị dựa vào làm bệ đỡ. Lo toan
việc nước, từ điện hột nhưn tới bôi íôt rùa Hồ Gươm, nhiều nhất hiện nay tinh
mấy ông nhà văn nhà thơ hết đát, phương pháp luận chính là chửi pỏ pà chính
phủ, phương thức thực hiện chính là úp mặt vào computer chém gió cùng các member.


Lòng vòng, chỉ để bớt hy vọng vào
những nhân vật cải cách triệt để xuất hiện trong nay mai.


***

Đang cụt hứng


THƯ TÌNH AI BÁN AI MUA

Ngoài tài năng âm nhạc (và dăm thứ khác), Trịnh Công Sơn cũng
chỉ là một con người bình thường với đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Khác chăng, sự thể hiện hỉ nộ ái ố của ông thường “thơ” hơn những kẻ bình
thường. Phàm con người ta ai muốn những điều riêng tư của mình (mà thư
tình là một là ví dụ) bị mang ra bày bán?


Không chỉ  Việt Nam , thư tình ở bất kỳ nơi nào trên
thế giới này đều không phải là thứ nên bày ra. Gần đây nhất, việc một Ánh nào
đó trong quá khứ của Trịnh Công Sơn công bố những bức thư tình mà ông viết cho bà
làm dấy lên những làn sóng hoài nghi. Nhất là những lá thư tình dành riêng cho
một người được in để bán cho tất cả, với cái giá trên trời: 600.000/cuốn. Ấy là
NXB Trẻ đã “chia sẻ” cho sự khó khăn cho độc giả thời bão giá mà giảm đi bởi
nghe đâu, cái giá ban đầu lên đến 750.000/cuốn - cái giá mà ngay cả dân văn
chương chuyên nghiệp cũng phải sốt lên vì ghen tỵ bởi chỉ khi say khướt, họ mới
dám đẩy sách của mình lên mức giá “giời ơi” ấy!


Có thể, sẽ có không ít những người vốn dễ dãi, những người
hâm mộ  và những kẻ tò mò, bên cạnh đó lại
có những kẻ tằn tiện giải thích: chẳng có lý do gì để bỏ ra ngần ấy tiền để đi
đọc thư tình của người khác.


Phàm trong chúng ta ai cũng có rất nhiều bí mật. Bí mật có
thể tốt hoặc xấu nhưng chắc chắn chẳng ai muốn một ngày nào đó bí mật của mình
bị phơi ra. Không nên nghĩ đó là sự “xấu xa đậy lại” mà đơn giản nó chỉ là
góc khuất, là những điều riêng biệt trong đời sống cá nhân. Cũng như,  khi đi ngủ vợ chồng phải đậy lại cửa còn ra
đường, người ta không thể không mặc áo quần. Cái sự bí mật của thể xác còn thế
nữa là với tinh thần, có những điều sống để dạ, chết mang theo.


Thư tình có khác một chút, nhất là với một nghệ sĩ nức tiếng
tài hoa như Trịnh Công Sơn. Thư tình của Trịnh Công Sơn có khi là một bài thơ
được đăng trang trọng trên báo, cũng có khi được ngụ ý trong một tác phẩm hội họa,
nhiều khi nó trở thành bản nhạc để người đời cất lên nhưng, chỉ  những gì Trịnh
Công Sơn chủ động công bố thì đó mới là tác phẩm dành cho đại chúng. Thư tình gửi
riêng cho một người xét cho cùng đó không phải tác phẩm văn học nghệ thuật, lại
càng không thể thuộc về đại chúng. Nếu có, chỉ là sự tưởng tượng của những người
công bố hoặc phải vay mượn các giá trị khác để khỏa lấp cho dụng ý của mình.
Kiểu như thư tình của Trịnh có tính văn học, giàu tính thơ đại khái thế! Nghe
qua thì thấy có vẻ như hợp lý nhưng ngẫm lại rất không ổn. Chẳng ai viết thư cho
người tình để kỳ vọng một ngày đẹp giời nào đó. nó hóa thân thành tác phẩm văn
học. Những lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh thuần túy như những bức thư các đôi lứa vẫn  hay gửi cho nhau hằng bao đời nay. Là những lời
lẽ hờn ghen, giận dỗi vu vơ, là những dặn dò vặt vãnh kiểu ngủ sớm, mặc áo ấm,
nhớ đắp chăn…của những người yêu nhau muốn chăm sóc cho nhau, chứ có gì hơn thế?
Hẳn nhiên, một Ánh nào đó cùng gia đình Trịnh có quyền công khai bày bán những
bức thư tình riêng tư bằng những cái cớ sang trọng nào đấy và độc giả, cũng có
quyền nghi ngờ về tính thực hư trong những cái cớ ấy.


Hẳn những người sành đọc sẽ chẳng ai lại đi tìm những giá trị
văn học trong những bức thư tình. Còn đối với những người yêu văn hóa và trân
trọng tài năng của Trịnh Công Sơn thực sự thì trong những ngày này, có nhẽ họ
đang cầu giời đừng có thêm những chuyện như, bóng hồng nào đó đi rao bán cái giường
mà Trịnh đã tặng cho.


Hoàng Thái (đăng trên Thể thao- có cắt gọt)

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

HIỆU ỨNG NHÀ GIÀU

*** Không giàu, xấu giai,
chẳng biết cách gì mà nó lấy được con vợ thứ hai xinh hơn con vợ đầu, mặt như
búp bê, mắt to mi dài da trắng bóc, tuổi nhỏ xíu. Chúng nó đang dự tính mua một
căn hộ giá rẻ và bắt mình dẫn lên nhà mới thăm thú khảo sát.


Trong khi mình và thằng bạn
ngồi bệt dưới sàn mỗi đứa đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu rời rạc
chuyện, thì nó khảo sát đúng nghĩa đen cái nhà mình. Bấm vặn tắt mở tất cả các
loại nút vòi và làm cho báo cháy báo động hú ầm ĩ chán chê, nó rút ra kết luận
nhà mình vô cùng bất tiện. Mình nói đùa, uh, chị mua là vì mong ku tỉ phú P. ở
ngay trên đầu ấy, một ngày đẹp giời nguyên tải tiền của nó rớt uỵch xuống nhà
chị.


Nó nhìn sững, nhưng không
phải nhìn mình, mà là nghe cái tên P. kia.


Rảo thêm vòng nữa trong nhà,
nó quyết định sẽ lấy luôn một căn, không ọ ẹ ò e gì hết. Giải thích việc quay
ngoắt quyết định bằng giọng hồn nhiên nhất có thể, nó bảo bọn công ty em mà
nghe em có nhà cạnh  tỉ phú P. chúng nó
sẽ nhìn em khác, em lên đời rồi chị ơi. Mình với chồng nó, tự nhiên rũ ra cười
cả phút, ngừng lại nhìn vào mặt nhau, lau nước mắt rồi lại rũ ra cười tiếp,
không dứt được.


Cũng may là nó chẳng phản ứng
tiêu cực gì sau trận cười nhiều tập của chồng và bạn chồng.  Nó bảo, phone cho ban quản lý nhà hộ để em đặt
mua luôn và tiếp tục nhận xét đồ nội thất nhà mình trông già nua cũ kỹ. Chồng
nó bảo, mày có chiêu làm tiền nào chỉ tao với. Mình bảo, mày meo hỏi Dương Thu
Hương, mẹ ấy biết tao làm tiền kiểu gì bao nhiêu kiểu rõ nhất đấy.


Chẳng đứa nào cười sau câu
đùa, rất duyên, của mình.


*** Mémé mình mê tiền khỏi tả
và oánh giá về tư cách đạo đức bọn có tiền bất nhất cũng khỏi tả. Mình có thằng
bạn chơi từ thuở hàn vi sau giàu nứt đố đố vách, tết nó lễ mễ tự vác cho mình
chai rượu có cái giá đỡ gỗ rất đẹp. Mấy năm ai đến mémé cũng kể vụ người giàu
tự vác. Mình, một hôm ngứa mắt, đổi quách lấy nguyên bao tải rau muống trồng vườn
nhà với con bạn bên Tuổi trẻ. Gần chục năm, tuần trước có bà dì bên Phần Lan
về, tưởng tiêu hủy vật chứng thì mémé hết kể, hóa ra không. Câu chuyện của Mémé
dài hơn dăm phút bình thường vì thêm đoạn miêu tả chai rượu. Chẳng bao giờ mémé
quên thòng vào chuyện một câu nó làm ăn đứng đắn chân chính lắm, dù ngay bây
giờ có hỏi cũng không biết nó mua gì bán gì văn phòng nằm ở đâu.


Sáng qua, càphê sáng với
mémé, cằn nhằn, có chai rượu mấy trăm mà mémé kể hoài. Chai ấy mà mấy trăm hả
con, mémé thẫn mặt hỏi. Thì bên trong nhạt như nước chè ấy, sành điệu sang
trọng ai uống mấy loại chém to kho
mặn đó.


Bài thuốc
này không biết có bảo đảm trị dứt được suy nghĩ, người giàu thì sang, của mémé.


*** Ngày xưa mình có tham dự
một khóa học ngắn hạn về Văn hóa kinh doanh Mỹ do các giáo sư bên Sing  thuyết giảng. (Lớp này do nhạc sĩ Trần Lê
Quỳnh chủ xị khâu tổ chức). Khóa học tác động rất lớn đến quan niệm của mình về
sự giàu nghèo. Nói cách khác, nó làm thay đổi hẳn tư duy của mình về thần tượng
bởi cho đến lúc ấy, trí não rặt những  chính trị hay  văn chương thơ phú mới thành vĩ nhân đích thực để đời
. Lúc đó, mình bị ném đá
không biết bao nhiêu mà kể khi mang những thứ học được từ bọn tư bản kia áp vào
các bài viết. Đến mức độ một bác nghệ sĩ rất nổi tiếng của Nhà hát kịch Hà nội,
đang từ chỗ làm hàng xấp thơ ong bướm tặng quay sang không thèm dòm mặt.


Thằng bạn mình kể phần đầu, cũng
học chung lớp này.


Tiễn vợ chồng nó xuống tận
đất. Phụ nữ Việt nam sáng suốt và mạnh
mẽ  hơn đàn ông.
Nó nói với mình
trong tháng máy.


Mình thì nghĩ, nó đang nhớ về
khóa học ngày xưa ấy.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

ĂN THEO NÓI LEO

*** Hôm qua, Thanh niên gỡ
bài cuốc ca ta hào hùng nhất thế giới xuống, tưởng xong. Sáng nay, một bài
hoành tráng tiếp tục trên báo giấy khi Thể thao Văn hóa nâng cái sự bầu chọn
kia thành liềm tự hào tông dật.


Đếm cẩn thận, có tới 6 đầu
báo sử dụng câu chuyện cậu bé 9 tuổi Nhật bản do blogger hợp chủng quốc Hoa-Việt- Hàn- Nhật Hà Minh
Thành chế tác.


Blog Trương Thái Du ghi ra
cảm nhận của anh ta về sự giống nhau giữa  bài hát của Trịnh Công Sơn và một
ông tây. Trịnh đạo nhạc thành sự kiện rầm rĩ mấy bữa nay, trên các mặt báo từ cảm
nhận rất riêng tư kia.


Tay nào đó chơi khăm, post
một cái tin Thủ tướng Dũng xuất sắc nhất châu Á và 2 tờ báo mạng dính bẫy, dịch
chả sót chữ nào.


Cất công ngồi điểm, cả ngày
không hết danh sách nhà báo chuyên nghiệp copy xào xáo từ nhà báo nghiệp dư mạng
và, knock-out.


Đấy là  chưa kể những cú knock-out của bạn đọc, đặc
biệt khi tin vào các chuyên mục thuộc về thuốc men và sức khỏe (không phải
trang quảng cáo). Ngậm một loại kẹo chỉ sau một tháng ti to ra 3 phân; Uống lá
lẻo gì đó mà mỡ tan ra theo đường nước tiểu, giảm 2ký/tuần; Ăn đậu nành chống
được ung thư; Uống sữa đậu nành làm khối u ung thư phát triển nhanh hơn, và bài
mới tinh hôm nay trên Phụ nữ: Giảm lượng cholesterol từ sữa đậu nành…


*** Khi Trương Duy Nhất quyết
định bỏ nghề báo để tập trung làm blog, Beo đã định alô khuyên vài câu với tư
cách người sống dài hơn bạn ấy dăm năm. Trong vai nhà báo, bạn có điều kiện tiếp
cận các sự kiện một cách trực tiếp. Bạn tham dự các cuộc họp HĐND để biết
nguyên mấy ngày họp ấy, người ta tranh luận bàn cãi phán quyết những chuyện gì,
bạn ngồi dự các cuộc họp hiệp thương danh sách đại biểu quốc hội để biết vì sao
ông A bà B bị loại, bạn phỏng vấn ông tổng mới xem con tàu Vinashin bao giờ
được trục vớt an toàn hay, ông Nguyễn Bá Thanh buộc phải trả lời bạn về một vấn
đề dân sinh nóng sốt nào đó… Trong vai blogger, bạn chỉ có thể viết các sự kiện
Beo vừa kể qua…tai người khác. Dù có sắc sảo, dám nói dám viết cách mấy thì cái
gốc của bạn vẫn hết sức mong manh, bạn không hơn gì những người ăn theo nói leo.


Beo không biết những uẩn khúc
việc Nhất phải rời nghề báo, nhưng một người trực tính và mạnh mẽ như bạn ấy, bỏ
phóng viên sang blogger là quyết định nông cạn, một sự đầu hàng hoàn cảnh quá
nhanh. Nhân đây cũng phải trách dăm vài bậc đàn anh. Các ông là những người
sống trong lòng chế độ này, hiểu hơn ai hết những đường ngang ngõ tắt của nó,
việc các ông hoan hô hành động của Nhất, dân gian có câu xúi trẻ con ăn cứt gà.
Xin lỗi vì hình ảnh trẻ con và cứt gà có thể làm nóng mắt những người trong
cuộc, nhưng chính xác ý nghĩa Beo muốn diễn đạt, nó là như thế.


*** Ăn theo nói leo của
bloggers là F1. Hẳn F1 sẽ không làm vẩn đục đời sống tinh thần đến thế nếu
không có F2-báo chí cổ súy. Thế nên  bây
giờ, gần như ngày nào cũng thấy có loại tin, từ sự thật cho đến người bỏ
tiền  mua sự thật, sau khi qua các loại
F, là nghìn trùng xa cách.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Copy của Củ chuối


Thực tình từ lâu, từ trước
khi đi học lý luận chính trị miềng đã muốn ứng cử đại biểu Quốc hội để làm được
một cái gì đó cho dân, cho nước (he..he...to tát kinh) nhưng ngâm cứu kỹ lại
không dám vì chắc chắn không được.
Trong rất nhiều những tiêu chuẩn để có thể trở thành đại biểu QH có mấy tiêu
chuẩn tự xét không bao giờ đạt:
1. Được sự ủng hộ của cơ quan, tổ chức: chắc chắn không rồi vì nghỉ ốm có vài
ngày mà tổ chức còn tìm cách kiểm tra xem mình ốm thật hay giả, ốm hay không
muốn đi làm mà cáo ốm và tổ chức đến thăm. Thăm không phải là thăm mà để dò xem
miềng ốm thật không, đơn giản là họ quen với việc mình bò ra cầy rồi, thế thôi.
Cho nên nghỉ mấy tháng giời mà đi họp QH có mà chiện viễn tưởng, nghĩ đến thế
thôi nó đã chẳng ủng hộ rồi. Thứ nữa là sự đố kỵ, hồi trước có cái giấy mời
đích danh đi Thái Lan mà tổ chức còn chẳng cho đi vì tao chưa đi thì mày cứ
ngồi đấy, giờ thì đẩy nhau đi. Và ngoài ra là lo sợ: sợ cơ quan có 1 đại biểu
QH nó soi suốt ngày có mà tổ chức...chết...he...he...
2. Được sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri nơi sinh sống: cũng chắc chắn không
bao giờ có. Được lòng lấy vài ông khu dân cư đã là khá rồi huống hồ của tất cả.
Hồi mình mới mua nhà chưa có đường nước vào. Cả dãy có chục hộ ở trước chung
một ống dẫn nước, mình đến sau xin được đóng góp và kéo nước vào nhà họ không
cho bảo là đường ống nó bé, đến lúc mình tức khí kéo một mình một đường thì họ
lại gạ chung; lắp đường điện của cả dãy họ đợi lúc mình không ở nhà chôn mẹ cái
cột chình ình giữa cửa, về thấy chướng quá mình ý kiến họ mới đào chôn lại ở
giữa hai nhà, hai ông hàng xóm hai bên thì suốt ngày chạnh chọe, tỵ nạnh với
nhà mình đủ kiểu; nghỉ hưu rỗi việc suốt ngày lắp loa nén hát karaoke ông ổng
tra tấn hàng xóm, mình ý kiến ông ấy thù mình. Tự kiểm điểm thì mình chẳng sai
gì, mình chất quê, các ông ấy chất phố, hồi đầu mình còn giữ thói quen ở quê
tết đến đi tết hàng xóm lạng trà, bao thuốc dưng mà đéo lại, phố họ không cần
cái thứ tình cảm quê ấy. Cái vụ mình kết nạp đảng mới buồn cười. Đến cái khâu
lấy ý kiến khu dân cư tý toạch vì không ngờ ông bí thư chi bộ lại chính là cái
ông lấn đất của khu phố, bà con bức xúc làm đơn bắt nhà mình ký nhưng mình xin
không ký vì vợ ông ấy lại họ hàng xa với nhà vợ mình. Ấy thế nhưng ông ấy vẫn
nghĩ là có nhà mình trong đấy nên đến khi xác minh tý ông ta không xác minh cho
vì bảo cậu ấy còn kiện tôi đấy. Bố khỉ.
Đấy, vài nét chấm phá thế thôi đã đủ thấy déll thể được lòng hàng xóm chứ nói
chết gì đến khu dân cư vì nếu kể cả cái khu dân cư ra thì còn lắm chuyện thối
hơn cứt, nhịn thế déll nào được mà được với chả không được lòng, tín với chả
nhiệm cái chó gì
Thế nên giấc mơ đại biểu QH để làm được cái gì cho dân cho nước vưỡn chỉ là
giấc mơ và vì thế mình rất nể một số bác đại biểu QH, làm thế déll nào mà các
bác ấy được lòng tất thế nhỉ. Tuyền 100%. Kinh !

ĐÃ BẢO LÀ KHINH NGƯỜI ĐỌC NHƯ RÁC MÀ LẠI

#6.Algeria - "Qassaman"/"We
Pledge"


#5. Italy
- "Il Canto degli Italiani"/"The Song of the Italians"


#4. Hungary
- "Himnusz/Hymn"


#3. Turkey
- "İstiklal Marşı/Independence March"


#2. France - "Le Marseillaise"/"The
Song of Marseille"


 


#1. Vietnam
- "Tien Quan Ca"/"Army March"


Anyone who didn't see trouble
coming when we went to war with Vietnam
had clearly never taken a gander at their national
anthem
. If they had, they would have seen that this is a country
that does not take war lightly. Most of the other anthems on this list mix in a
little bit of talk about peace, national pride or whatever else. The blood and
guts talk just finds its way into a verse or two at random. Vietnam 's anthem, on the other
hand, is all war, all the time.


The lyrics start with the
line "armies of Vietnam ,
forward!" And guess what? They mean it! There's blood on the flag! Guns
are rumbling! Bases are being built! There are chains to be broken! di chuyen
no goddammit!


Vietnam's national anthem kicks more ass in two short verses
than most countries do in a lifetime.


Most
Awesomely Violent Lyrics


"Our flag, red with the
blood of victory, bears the spirit of the country."


"The distant rumbling of
the guns mingles with our marching song."


"The path to glory is
built by the bodies of our foes."


"For too long have we
swallowed our hatred. Be ready for all sacrifices."


Did They
Live Up To It?


Um, our memory is a little
hazy, but yes, we believe at some point they may have.


On Independence Day,
Americans are probably feeling something approaching national pride. So we
thought we'd take a closer look at the national anthem, that creepy ritual of
bland patriotism.


We all know that the American
national anthem tells the inspiring story of a brave flag that survives a scary
night by believing in itself. But not all national anthems steal their plots
from children's books. In fact, some countries aren't satisfied until their
national anthem makes any child within earshot weep in terror. Here are six
that take pride in their land to a whole new and insanely violent level.


http://www.cracked.com/article_16735_6-national-anthems-that-will-make-you-tremble-with-fear_p2.html


 


Quốc ca Việt Nam hào hùng
nhất thế giới

Website cracked.com đưa tin Quốc ca Việt Nam - bài Tiến
quân ca
của nhạc sĩ Văn Cao được xếp thứ nhất trong số các bài quốc ca hào
hùng nhất thế giới sau khi lấy ý kiến của người đọc.


Đây là trang tin của Mỹ
chuyên thực hiện những thống kê thú vị về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa
học kỹ thuật, xã hội,... trên thế giới với hàng triệu lượt độc giả mỗi ngày.


Theo cracked.com,
độc giả đã bình chọn 6 quốc ca hào hùng, xếp lần lượt từ thấp đến cao. Tiến
quân ca
của Việt Nam giữ vị trí quán quân, hạng nhì là bài La
Marseillaire
(Pháp), xếp thứ 3 là Independence march (Thổ Nhĩ
Kỳ), thứ 4 thuộc về Himnusz (Hungary), thứ 5 là quốc ca Ý: Il
canto degli Italiani
và thứ 6 thuộc về quốc ca Algeria - Qassaman


http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110416/Quoc-ca-Viet-Nam-hao-hung-nhat-the-gioi.aspxg


 Nếu có gì cần nói thêm
thì bản tiếng Anh xuất hiện từ 4/11/2008 và bản tiếng Việt là 16/4/2011
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

QUẦN CHÚNG CỦA CÁC NHÀ RÂN TRỦ (1)

Bận quá, mới search ra bi nhiều làm ví dụ. Phần này khỏi
bình vì tự thân nó đã đủ ý.


  Đủ rồi,
Beo! (khách viếng thăm)
gửi lúc 06:34, 13/04/2011 - mã số 30766


Thuốc độc uống vào mà nôn mửa
ầm ỹ, tháo tỏng tóe loe là loại thuốc độc hạng bét. Kẻ đầu độc rất dễ bị phát
hiện.
Nếu "thuốc" tạo cảm giác đê mê, ngây ngất mới là loại thuốc độc nguy
hiểm.


Kính mời quý vị vào
"nếm" một số "thuốc" trong blog quảng cáo (không bao giờ có
tường lửa đâu, thậm chí còn cố ý tô hô ra cơ).
Các vị sẽ nôn thốc tháo và tiêu chảy tới mức hậu môn nổ bành bạch. Kể từ đó,
quý vị sẽ nhận ra ngay nhãn hiệu của thuốc độc. Sẽ cạch đến già. Mặc mẹ nó rao
bán tùm lum. Nó lộ diện rồi.


Tại sao quý vị cứ tò mò đọc
bài của Beo để rồi phàn nàn buồn nôn? Dại một lần thôi chứ!


  dan den says:


Tháng Tư 4, 2011 lúc 10:25 chiều


Con chó cái Hồ thu Hồng (beo)
cũng vác mặt chó tới , già xấu mà bọn cam cũng chơi


  teenvn. says:


Tháng Ba 28, 2011 lúc 4:17 chiều


Đừng nóng anh hoang long.
Công việc này là của Hội Đồng Cách Mạng Dân Oan, sẽ xử đẹp bà này, cho coi công
khai…


Một nhà dân chủ hải ngoại viết:


Mong mỏi của em là người Việt
Nam, tất cả mọi phía, có thể xác định được rằng, bất đồng chính kiến là điều
bình thường, và mọi người trong xã hội phải biết tôn trọng sự khác biệt đó để
cùng nhau hợp tác đưa xã hội đi lên. Nếu cứ giữ tư duy "bất đồng chính
kiến" là "kẻ thù", thì sẽ không bao giờ có sự hợp tác, và khi
thiếu sự hợp tác thì người Việt sẽ chẳng bao giờ đạt được cái gì vĩ đại cả.


Một luật sư chat:


Tôi biết chị sẽ nghĩ ngưu tầm
ngưu mã tầm mã, nhưng quả thực vạn bất đắc dĩ  (nói về
các commenters tương tự Beo dẫn ở phần đầu)


Chúng tôi rất cô đơn nên thấy
họ đến với mình là quý phải chấp nhận. (nói
về việc xếp chung dân khiếu kiện đất đai vào nhóm các nhà bất đồng chính kiến-
Beo)


 


Sẽ viết tiếp


Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

NHÀ MỚIXong. Chỉ thiếu cái kệ trong
phòng giặt đồ nữa là hoàn tất. Cũng đã lâu không lao động phổ thông, đau nhừ 
người.


Nghe lời ngon ngọt, chỉ có 4
căn là  có thể  ngắm được cả sông Sài gòn lẫn dinh Độc lập.
Khi quyết mua lão í đã tủm tỉm, cái giá
của lãng mạn không rẻ nghe, thêm 700 Olàlá mét nghe
mình đã vênh mặt, rõ là
thiếu tâm hồn, lãng mạn thì tiền đo thế nào được, mà chất lượng sống nằm chính
ở sự lãng mạn đó, nghe.


Mình hậm hực lau  lau chùi chùi, lão không tủm tỉm, mà hí hí há
há. Thừa nhận là xót tiền không thể tả được.


Hóa ra Sài gòn chỉ đẹp về đêm,
đèn đuốc xanh đỏ nhấp nháy, sống động và phú túc. Ban ngày cực xấu. Lổn nhổn
như mớ cá lẹp. Cứ tự an ủi, cuộc sống là thế, phải đủ 2 mặt mới cho ra cảm xúc
trái ngược, sáng điên tiết lộn ruột cấm cảu xung thiên thịnh nộ tối phấn chấn
hứng khởi phủ phê thỏa mãn, dư thừa để viết văn làm thơ.


Hình chụp 5AM, cho đỡ xấu hơn
sáng bạch, từ 2 hướng toilet và phòng khách. May mà có cái toilet lộ thiên này
gỡ gạc, chứ không phải kéo rèm suốt ngày, khác gì mấy  cái nhà hộp diêm khu ổ chuột.


Viết, cho đỡ tiếc tiền.Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

BI! ĐỪNG COI blog

Đi coi Bi đừng sợ. Tiệt nhiên ko dám kể với ai. Lính
có tới 2 thằng học điện ảnh chuyên nghiệp, bảo mình chả hiểu gì, chúng cười cho
thối mũi. May quá, vớ được cái này từ bạn EURO, có gì bạn ấy chịu tiếng dốt hộ.


 


12h30, phim bắt đầu. Cả phòng
im thin thít dòm.
12h40: Những phân cảnh rời rạc kết nối với nhau cứ thế chạy trên màn hình, vài
người ngơ ngác hỏi nhau: đã vào nội dung chưa?
Thêm 10 phút nữa, chả hiểu mẹ.


- Tới rồi tới rồi haha........
hehe, cảnh cô giáo cùng bồ dắt nhau đi trên bãi đá, trước đó là cảnh cô đang say
mê ngắm như muốn nuốt chửng cậu học trò trong lớp. Anh bồ bị vấp phải một hòn
đá to làm chân văng máu tòe loe, nhưng liền theo cảnh đó là cô giáo đứng ghếch
chân lên cho anh, đã ở tư thế cửi truồng dập phầm phập. Phim đẩy tốc độ rất
nhanh.
Hehe, backgroud đẹp, ánh sáng đẹp, người đẹp, góc máy đẹp, một cảnh tả thật như
thế không có nhiều trong phim Việt, rất táo bạo!
Cả phòng nín thở theo dõi, bụp phát, phim chiển qua cảnh khác!
Mọi người chới với: Ủa sao vậy, sao vừa bị chảy máu là lại action là sâu là
sâu? Hành động đó có gì liên quan vậy?
Chả hiểu mẹ!

Tiếp tục những phân cảnh rời rạc chắp vá với nhau, quanh quẩn bên những bãi sông
Hồng, trong xưởng nước đá, quán bia hơi, gia đình cu Bi... Nhiều hình ảnh góc
máy rộng rất đẹp, những hình con nít dễ thương... Nhưng một phát hiện của mình
làm ai cũng công nhận, là phim đang cổ xúy cho chủ trương tiết kiệm điện một
cách rất tích cực, khi ngoài cảnh quay ban ngày có ánh sáng tự nhiên, còn lúc
nào cũng âm u với nến, hoặc ánh đèn điện leo lét!
Cô em gái đang ngủ thì chợt phát nóng phát sốt, vùng dậy ra tủ lạnh đập viên đá
rồi nhét vào trong váy thủ dâm phầm phập, diễn rất hay từ tâm trạng tới vẻ
mặt... Sau vài giây dán mắt coi, tự nhiên bụp phát phim chiển cảnh, mấy anh
cười hức hức trong lúc mấy cô gái trẻ im ru không dám ý kiến gì, chỉ có mấy chị
già và mình cười hí hí: có thế chứ, ít nhất coi xong cũng học thêm được kiểu
mới hehe....Mê cậu học trò tới mức đội mưa đội gió ra ngoài bãi sông Hồng xem
cậu cởi truồng tắm mưa, rồi run bần bật ngắm cậu đứng đái. Nguyên phân cảnh
mình biết phải dàn dựng mất công lắm, lấy hơn chục giây hình đoạn học sinh
trong trường tổ chức lễ hội hóa trang, cô lặng người đi khi thấy cậu học trò đó
đi lướt qua... Tất cả nói lên dụng ý gì nhỉ?
Chả hiểu mẹ!

Anh chồng vợ thò tay vọc hoài không động cựa gì, chán nản đi uống bia hơi rồi
gội đầu massage suốt, rồi tự nhiên mò vào phòng em gái gội đầu trong đêm đòi
sàm sỡ và bị đập nguyên cái ly vào đầu văng máu... Chuyển cảnh tiếp theo, anh
đang dập 1 người đàn bà như vũ bão, cảnh tối quá nên rất lâu người ta mới biết
người đàn bà đó là cô vợ...
Chả hiểu mẹ!

Rồi cô con dâu với ông bố chồng, không hiểu sao cứ cho mình cảm giác hơi bệnh
hoạn mỗi phân cảnh cô lau chùi thân thể cho bố, luồn tay thật lâu dưới háng bố
chồng trong chăn, và vẻ mặt ông bố thì phê như đang lên đỉnh... Rồi phân cảnh
bà u bước vào, thấy ông đang nằm úp mặt vào ngực con dâu ngủ ngon lành như cún
con no sữa... Hình như khúc này đạo diễn muốn lột tả cảm giác nương tựa vào
nhau của hai con người cô đơn? Chả hiểu mẹ!
Cu Bi dường như có mặt với nhiệm vụ kết nối các nhân vật, nhưng mình cũng chỉ
hiểu người này là ông Bi, cô Bi, bố mẹ Bi... và có chút chất trẻ em vào cho
tươi trẻ bộ phim, chứ những hình ảnh đặc tả em đem hết loại hoa này tới loại
hoa khác tìm được cho ông nội ngửi, để ông lăn đùng ra dị ứng là dụng ý gì của
tác giả...
Túm lại nguyên bộ phim mình chả hiểu mẹ!

Chán, quay qua cô em ban truyền hình nãy giờ chăm chú theo dõi từng phân cảnh,
không hề tham gia buôn chiện với bất cứ bà Tám nầu:
- Nội dung nói gì vậy em?
-Ơ chị cũng coi từ đầu mà?
-Chị có hiểu mẹ gì đâu, bởi vậy nãy giờ toàn rình cảnh nóng hehe...
- Hehe, em cũng chả hiểu, vẫn đang cố hiểu đây...
-Nhưng phải thừa nhận đạo diễn hay, bọn mình làm phim tài liệu mà nội dung đường
hình không chặt chẽ là không biết kéo cái gì cho đủ 10 phút hình, đằng này mấy
chục phút không nội dung mà đạo diễn vẫn kéo được, tài thật.

Một cậu trai trẻ tắm truồng dưới bể bơi. Tiếng khóc nấc của người mẹ. Màn hình
tối thui. Hết...
Đèn phòng chiếu bật sáng, mình hỏi to: có ai hiểu gì không truyền đạt lại miếng
coi?
Hehe, ai cũng lắc đầu.
Mẹ, một cơ quan văn hóa như thế này mà không hiểu thì đại chúng có hiểu cái dắm
hehe!

Tối về, giai lại hỏi: Thế bạn hiểu thế nầu về Bi, đừng sợ????
- hehe, tớ chả hiểu mẹ, hỏi quanh mấy chục mạng coi cùng nhưng cũng chả ai hiểu
mẹ! Thôi chịu khó lên mạng coi ý kiến chiên môn và các phần người xem bình luận
về phim này coi nó nói cái gì!
Giai chợt tủm tỉm: tớ nghía thử mấy món đó rồi, cảm giác của tớ là cứ như đọc
lại chiện Hoàng đế cửi truồng ý, đứa nầu không biết cũng không dám nói, thành
thử Hoàng đế cứ thành mặc quần!

100 DỰ ĐOÁN CHÍNH CỦA NIKKI TRONG NĂM 2011

Copy từ nhà
meoac. Thấy bảo lấy từ The Sun nhưng lướt The Sun chưa  tìm thấy đâu.


1. Khủng bố tấn công Toronto .


2. Hawaii xảy ra cơn sốt vàng.


3. Tổng thống Obama
phải cẩn thận trong cuộc diễu hành.


4. Nguy hiểm rinh rập
Obama.


5. Hoa Kỳ đánh Syria,
một Iraq
thứ hai lại bắt đầu.


6. Nhiều dấu hiệu lạ
(UFO) được nhìn thấy từ bầu trời.


7. Khủng bố bỏ chất
độc vào sông Thames (phía nam nước Anh).


8. Hai máy bay chạm
nhau ở Washington DC, và bốc cháy.


9. Sập hầm mỏ ở
Pittsburgh, Pennsylvania
(Hoa Kỳ).


10. Israel và Iran lụi nhau.


11. Sụp đá ở Chicago,
Illinois .


12. Một tàu lượn mất
kiểm soát gây tai nạn cho nhiều người.


13. Có ca cấy ghép
não đầu tiên.


14. Có đột phá lớn
trong việc chữa bệnh cho bệnh mất trí nhớ và Alzheimer.


15. Sương mù giăng
phủ dày đặc nước Anh – thiên tai tồi tệ nhất trong 50 năm qua – du lịch và vận
tải bị ảnh hưởng.


16. Một nhà khoa học
phát minh ra mắt điện tử.


17. Hillary Clinton
được đề cử giải Nobel Hòa bình.


18. Không tặc tấn
công máy bay Nhật Bản khi đang bay từ Singapore
đến Tokyo .


19. Bệnh lạ tấn công
cây phong (cây thích)


20. Một loại sâu phá
hủy các đồn điền trà ở Sri
Lanka .


21. UFO hình móng
ngựa lượn qua Roswell, New Mexico .


22. Một cảnh tượng rùng
rợn xảy xa ở San Francisco .


23. Cá hồi lớn nhất
được đánh bắt ở British Columbia .


24. Một diễn viên
đang lên ở Hollywood sinh ra một người lùn.


25. Vùng Brentwood, Los Angeles chìm trong
biển lửa.


26. Bắc Triều Tiên và
Hàn Quốc nện nhau.


27. Vụ lở đất lớn
nhất trong lịch sử xảy ra ở California
phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.


28. Một vùng ngoại ô Paris thành đống tro tàn.


29. Một vụ tràn dầu ở
Vịnh Ba Tư.


30. Khủng bố tấn công
Manila, Philippines .


31. Khủng bố tấn công
một thành phố của Mỹ bằng vũ khí sinh học.


32. Một tàu du lịch
bốc cháy chết hàng trăm người.


33. Xảy ra một bi
kịch trên không gian.


34. Có vụ nổ ở một
căn cứ Không quân Mỹ.


35. Khủng bố tấn công
Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York .


36. Khủng bố tấn công
Grand Central Station ở New York .


37. Một cây cầu ở Mỹ
bị nổ tung.


38. Hai tàu lửa ở Anh
va vào nhau làm nhiều người chết.


39. Một vụ nổ xảy ra
tại Đức.


40. Văn phòng hãng
American Express tại châu Âu bị nổ.


41. Một vụ cướp táo
tợn tại Louisville, Kentucky .


42. Nòi và một con
ngựa đua chết tại Kentucky Derby .


43. Một tàu du lịch
quay mòng mòng bởi một trận động đất ngầm dưới biển Adriatic .


44. Hillary Clinton
sức khỏe kém.


45. Một vụ “quậy” lớn
của tù nhân ở một nhà tù New York .


46. Tù nhân quậy và
phá trại ở San Quentin


47. Tìm thấy một con
nhện khổng lồ ở Nam
Mỹ.


48. Gấu bắc cực và
chim cánh cụt bỏ “nhà” đi về phía Nam do sự nóng lên toàn cầu.


49. Một sự cố tràn
dầu ở vùng Vịnh Ba Tư.


50. Thiên thạch ghé
thăm, hai bang của Hoa Kỳ thiệt hại nặng.


51. Bill Clinton tìm
bác sĩ.


52. Khủng bố tấn công
bằng vũ khí sinh học vào Mỹ và Anh.


53. Internet mất an
toàn vì virus máy tính.


54. Khủng bố tấn công
ở Đức, London, Anh, Los Angeles, New York và Chicago .


55. Tuyết lở ở Italia.


56. Một chính trị nổi
tiếng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, dính vào scandal tình ái.


57. Khủng bố tấn công
tại Paris, Pháp.


58. Sarkozy gặp nguy
hiểm.


59. Một nghệ sĩ đường
phố bị té ngã tại rạp xiếc.


60. Một máy bay của
Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công và nổ tung trên bầu trời .


61. Viên ngọc lục bào
lớn nhất thế giới được tìm thấy gần Bogota, Columbia .


62. Một loài bạch
tuộc mới được tìm thấy ở biển Địa Trung Hải.


63. Một vụ bắt giữ
tương tự trường hợp Jon Benet Ramsey.


64. Fidel Castro về
chầu ông bà ông vãi.


65. Một vụ bắt giữ
tương tự trường hợp Madeline McCann.


66. Một con khỉ đột
“đào ngũ” từ sở thú ở Đức làm bị thương nhiều người.


67. Một tàu hải quân
Mỹ bị tấn công.


68. Một cơn sóng thần
xảy ra ở Nhật Bản.


69. Tòa nhà Empire State
bị cháy.


70. Có động đất ở Grand Canyon .


71. Dịch bệnh lan
rộng tại châu Phi.


72. Một trận động đất
lớn xảy ra ở Nhật Bản.


73. Bắc Triều Tiên
bất ngờ “nện” Nhật Bản.


74. Khủng bố tấn công
Los Angeles .


75. Khủng bố tấn công
Vancouver .


76. Thị trường chứng
khoán lên và xuống thất thường.


77. Thay đổi Chính
phủ ở Indonesia .


78. Một cuộc nổi dậy
ở Venezuela .


79. Ông Chavez gặp
nguy hiểm.


80. Bức tranh nàng
Mona Lisa bị đánh cắp.


81. Con của một chính
trị gia bị bắt cóc.


82 Khách san Waldorf Astoria ở New
York thành đống tro tàn.


83. Khủng bố tấn công
vào Rodeo Drive ở Beverly Hills, California .


84. Một chiếc máy bay
rơi vào lòng Hollywood ở Los Angeles .


85. Núi lửa St Helens phun trào.


86. Động đất ở Seattle và Oregon .


87. Các chỏm băng ở
vùng cực sẽ tan chảy.


88. Hai tàu điện ngầm
húc đầu vào nhau ở New York City .


89. Bảo tàng sáp
Madam Tussard ở London
bị cháy rụi.


90. Dick Cheney tìm
bác sĩ.


91. Một tờ báo lớn
của Mỹ bị sập tiệm.


92. Một tên trộm mèo
sẽ cướp của người giàu chia người nghèo y như phim “To Catch A Thief”.


93. Richard Branson
gặp nguy hiểm.


94. Thu thập được
bằng chứng về sự sống trên các hành tinh khác.


95. Phát minh ra
thuốc “cải lão hoàn đồng” trong vòng 30 ngày.


96. Khám phá bí ẩn
của chứng tự kỷ.


97. Một casino ở Las Vegas chìm trong biển
lửa.


 


* Dự đoán thiên tai
năm 2011:


1. Năm siêu bảo làm Miami rung rinh.


2. Xảy ra vụ lở đất
tồi tệ nhất trong lịch sử của California .


3. Núi lửa Mount St Helens phun trào.


4. Động đất ở
Seattle, Washington .


5. Động đất ở
Chicago, Illinois .


6. Băng ở vùng cực
tan chảy.


7. Cháy rừng lan rộng
ở Beverley Hills, Los Angeles, Brentwood .


8. Sóng thần Sumatra
Indonesia, Alaska, Hawaii
và Nhật Bản.


9. Xảy ra động đất
lớn tại Los Angeles, San Francisco và San Diego .


10. Động đất xảy ra ở
hồ nước ngọt Tahoe.


11. Động đất ở Toronto và Quebec .


12. Động đất Oregon .


13. Động đất ở Grand Canyon .


14. Động đất ở New
York, Alaska, Nhật Bản, Hy Lạp.


15. Động đất ở
British Columbia, Trung Quốc và Iran .


16. Lốc xoáy ở California .


17. Lũ lụt ở
Amsterdam, Hà Lan, sông Rhine, Đức, Bangladesh, Vương quốc Anh. Venice , Italy ,
Gulf Coast
của Florida
và Pháp.


18. Cháy rừng Hy Lạp,
Úc, Texas, Hawaii .


19. Lở đất ở Ấn Độ, California .


20. Bão tại Đài Loan.


21. Lốc xoáy ở
Oklahoma, Indiana, Texas, Illinois, Tennessee .


22. Động đất lớn Rome
và Naples, Italy .


23. Bão tuyết lớn đổ
bộ lên bờ biển phía Đông và ảnh hưởng đến các hồ lớn ở – Toronto, Chicago, New
York, Boston, vv


24. Động đất ở
Yosemite và Park Yellowstone .


 


* Dự đoán liên quan
đến các hoàng tộc:


1. Một gia đình hoàng
tộc gặp tai nạn.


2. Nữ hoàng bị rình
rập bởi bọn bắt cóc.


3. Công tước xứ
Edinborough đi khám bác sĩ.


4. Một đám cưới của
hoàng gia.


5. Đám cưới của hoàng
tộc Monaco .


6. Nguy hiểm xung
quanh Nữ hoàng.


7. Điện Buckingham
chìm trong lửa.


8. Ma ám điện
Buckingham, và nhiều nhân viên ở đây bỏ làm.


10. Hoàng tử Harry
phải cẩn thận với những chiếc xe chạy nhanh.


11. Vương miện hoàng
gia bị đánh cắp.


12. Nữ hoàng đi khám
sức khỏe.


13. Lâu đài Castle bị cháy.


14. Một vụ bắt cóc
thành viên trong hoàng gia.


15. Hoàng gia có tang
lễ.


 


* Các dự đoán liên
quan đến thể thao:


1. Có một giải đấu
khúc côn cầu dành cho phụ nữ.


2. Một con ngựa đua
và nài ngựa chết tại một cuộc đua.


3. Một vụ tai nạn
ngoạn mục của ba chiếc xe đua công thức với nhau.


4. Cá mập tấn công
ngoài khơi bờ biển Maine .


5. Cổ động viên quậy
tại một sân vận động bóng đá.


6. Một cuộc bạo loạn
trên sân bóng rổ.


7. Thảm kịch tại một
buổi biểu diễn trên không.


8. Tiger Woods phải
cẩn thận với máy bay.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

MỘT MÌNH

Sáng. Càphê với Giết Rồng.
Chuyện trên giời dưới biển. Cười đấy mà trống trải. Ủ một đống âm mưu, chẳng
biết có làm được không. Cảm giác rất nhục thể, mình yêu nó. Và thấy rất rõ, nhà
  thay đổi gì trong nó.


Cuối sáng. Cop bài thơ vào
blog, nghẹn lại từng cơn. Chỉ  phút sau
có đứa nhảy vào màn hình, nên sửa chữ nọ chữ kia đi cho nó nhã, cho nó cái link
tác giả, thảy cái icon bĩu môi, nó off không thèm bb.


Hết chiều. Tã người. 2 tiếng
đồng hồ để deal xong một hợp đồng cho cơ quan sau gần tháng xuôi nam ngược bắc, một mình.
12 billion. Thằng em Hà nội gọi chúc mừng. Suýt chảy nước mắt tủi thân. Mấy đứa
con gái loắng quắng mua cho tô cháo lòng và bịch ốc móng tay. Hỏi chúng nó ăn
cái gì trước, cả hai đều phải ăn nóng ăn trước.


Kỳ thực, cố gắng nuốt, cả
hai. Để người khác vui.


Tiền, chỉ khiến lòng thêm
nguội ngắt.


Tối. Tám với Nhấm nhẳn gần
tiếng trên điện thoại. Nó muốn biết mình còn giữ giọng Hà Nội không. Quên không
hỏi, có thấy mình bị pha tiếng.


Một đứa khác, cũng chưa thấy
nhau bao giờ, hỏi chị có biết bao giờ anh Quốc Quân được thả. Nó trách số mình
sao khó gọi thế. Thường, chỉ có mình di động.


Giờ, thì đang ngồi một mình.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

COPY CỦA CÁNH CUNG XANH

EM KHÔNG GIỐNG MẸ


 


có một ngày linga thất lạc,


mẹ chong đèn ngơ ngác,
mỗi đêm về, thả bệ rạc ven sông…

nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.
những dấu chân chẳng vẹn nguyên,
hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió,
ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ,
rồi lao theo cánh buồm.
lạy lục bốn phương,
trắng mặt cuống cuồng, mẹ đi tìm linga của mẹ…
đến lúc mặt trời mất dấu,
khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu.
còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ…

ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy,
vẫy gọi trước hiên nhà,
những linga múa vũ điệu ma trơi,
rối bời bên cửa sổ.
mẹ bảo những linga không rậy mùi đất trời,
không đủ làm mẹ say,
thì thôi cứ đợi...

đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ,
vọng mải miết đến tàn hơi rồi hóa thành thành nấm mồ trên đỉnh núi,
mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời,
để bao giờ linga thành khói,
thấy lối dạt về…

nhưng anh ơi! em không giống mẹ!
em không được như mẹ,
em bức bối cảm giác đợi chờ
miệt thị phút giây tuyệt vọng,
thế giới vài tỷ đàn ông,
vơ tay cả nắm,
hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?

em không giống mẹ,
nên khi linga của em trôi về phía yuni khác,
ngửa lồn mình,
em ngêu ngao hát...
bên sông.

CHH

CHIẾN THUẬT LÃO ĐAN RỔ


Nhà bà mất con gà. Tên trộm chắc
chắn nhất, ai zồng khoai đất này, chỉ có lão hàng xóm sát vách.


Chiêu ngụm nước, ực phát rõ
to, bà mát mẻ xa gần. Đối phương im lặng. Bà cáu quá, ra giữa sân réo rắt tốc
tông cao tằng tổ tỷ thằng trộm gà. Trong bài chửi vần như thơ của bà, tên trộm rặt
các đặc điểm lão hàng xóm.


Phận giọng mỏng mông dày, chả
tỷ thí tay đôi được, lão hàng xóm cũng cáu lắm. Khứ hồi trong nhà ngoài sân vài
vòng, lão nghĩ ra một kế.


Ôm bó nam tre ra đầu hồi, sát
nơi bà hàng xóm đang nhảy chồm chồm chửi, lão đan rổ.


Bà mất gà chửi mệt, ngồi
phịch xuống  phành phạch quạt. Lúc này
lão mới từ tốn nhóm đít chõ sang tịđ mẹ
mày
.


Khỏi phải nói, trận lôi đình
này của bà mất gà không bút lực nào tả xiết.


Cứ thế. Lão đan rổ tịđ mẹ mày đến lần thứ tư, mặt zời gần
đỉnh đầu, thì chồng bà mất gà lò dò rón rén ôm cút rượu sang, phủ phục xuống
lạy. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác, cùng
là hàng xóm láng giềng, bác thương lấy bố con em.


Cái rổ cũng vừa đan xong,
tròn vành vạnh.
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

ĐỘC QUYỀN ĐA ĐẢNG

*** Hàng năm, Đảng viên phải
có một cái giấy nhận xét của phường nơi cư trú về tư cách đạo đức này nọ kia.
Mọi năm, tờ này của Beo sáng choang bởi kết thúc bao giờ cũng là câu được bà con rất thương mến. Thề luôn là
Beo không biết những ai thương  mến mình.
Ở hơn chục năm hàng xóm Beo nhớ mặt đếm không hết  ngón hai 
bàn tay. Đi làm từ sáng tới đêm. Họp tổ dân phố thì Dédé lo, thấy cãi vã
đánh nhau ồn ào muốn biết cơ sự bảo  giúp
việc tường thuật.


Năm nay thì khác. Hôm nộp cái
giấy, chi bộ cười nghiêng ngả, chị về hỏi
xem ông bà già ở nhà có cãi nhau với tổ trưởng dân phố không
?. Lại phải hỏi
giúp việc. Con đó cô, con bắt gặp chính
ổng dắt chó qua chỗ bồn hoa nhà mình  đái,
con làm cho một tăng
. Nhìn  nó bừng
bừng khí thế chuẩn bị kể chi tiết, phải lảng luôn.


*** Thật lạ,
những người chống đối chế độ (ở đây Beo chỉ nói những người học cao hiểu rộng)
bao năm nay chỉ dùng duy nhất một bài bản. Bài ấy là thế này: biểu lộ chống đối-
chính quyền o ép- chống đối mạnh hơn- bị bắt bỏ tù- các tổ chức nhân quyền lên
án chính quyền- ngồi tù đủ thời gian- ra tù. Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn
ở đằng tây. Chính quyền chẳng vì họ mà suy vi và đám đông, chẳng  gương họ mà khai sáng.


Mới đây nhất, Beo thấy  bác Quốc Quân ra ứng cử đại biểu quốc hội, đã
lấy làm thú vị. Ông này tẽ ra một nhánh đúng. Không thể thực hiện đa nguyên
bằng cách triệt tiêu đảng cộng sản, lại là đảng mạnh nhất đang cầm quyền. Vừa
sai về lý thuyết vừa phi thực tế. Nếu tính từ thời cụ Hoàng Minh Chính thì cũng
40 năm có lẻ, không ai trong số họ chịu thay đổi nhận thức vừa sai lý thuyết
vừa phi thực tế kia để rồi lâu lâu lại hô hoán, đại thắng đại thắng, khi một người bước chân vô chốn lao tù- đoạn áp
chót trong công đoạn kể trên. Đổi cả
một quãng đời dài trong u ám cho một nhúm người 40 năm không chịu lớn sung
sướng trong chốc lát, sao mà rẻ!


Có lẽ do quá nhạy cảm về hoàn
cảnh đặc biệt của mình nên bác Quốc Quân đã phản ứng thái quá với cuộc họp tổ
dân phố (mà bác gọi là cuộc đấu tố). Nếu như bác biết rằng điều đó không dành
cho riêng bác thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn về tâm lý. Dẫn chứng cụ thể, chị bạn
Beo, cũng chịu hết nổi mà rút  tên ra
bằng được. Mà mụ ấy không phải công dân hạng hai phải  tự ra ứng cử đâu đấy.*** Hẻm nhà Beo có 3 nhà
trong mọi cuộc quyên góp ở phường bao giờ cũng được đưa lên đầu danh sách, để
làm gương cho các nhà khác và lấy thành tích cho ông tổ trưởng. Nhà Beo số 2,
số 1 là ông chủ một mini hotel kiêm nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng đầu hẻm, số
3  cuối hẻm là nhà một cô người mẫu. Cách
nay mấy hôm, ông tổ trưởng đến thu tiền ủng hộ nhân dân Nhật bản, Beo nộp đúng
10 ngàn. Nhìn ông đứng lần chần ở cổng cũng hơi động lòng vừa tội nghiệp vừa
buồn cười. Nhưng cương quyết giữ vững lập trường quan điểm phải zả thù cho bằng
được. Quân tử không bao giờ muộn khi zả thù.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

LẠI PHẢI VIẾT

Doc bai xong toi thay beo co ve khong thich chhv,nhung
do la quan niem cua moi nguoi,yeu thich ai la quyen cua moi nguoi.Toi thay beo
viet den day la duoc roi.Vi neu chhv co toi thi thi anh ay chiu trc phap luat ,moi
nguoi dung buoi moc ra them ,toi nhung dua con di hoc xa nha!Beo cung co con di
hoc xa nha ,ai cung co cha me,neu chung no biet bo me roi vao canh tu toi(cha
ai muon the)thi tam tri chung cung bi xao nhang ,mot minh du hoc xa nha,vat
chat co the o thieu nhung tinh than thi chac chan la thieu.cha me la cho dua
tinh than cho con cai,toi  nghi trai xinh va gai dep nha beo nguong mo va
yeu quy beo,chac chung no cung chang muon beo  viet ve nguoi khac nhu vay
dau!nhin trai xinh gai dep nha beo co me cham soc lo lang,toi phai noi la them
muon,me toi mat di de lai 5 dua con,luc do toi 5 tuoi,em ut 18 thang...nen doi
voi toi tinh me chi biet them muon chu co biet no quy ra sao?vi nho qua co cam
nhan duoc gi dau,nen vai dong viet cho beo,mong beo thuong cac con anh ay dung
cham biem bo chung nua!


Không định viết thêm gì về vụ
Kù con này nữa, vì quá chán, nhưng nhận được một cái tin nhắn như trên. Beo trả
lời bạn nhắn tin thế này nhé:


Bạn viết rất tình cảm, nhưng
bạn đòi hỏi Beo một việc  nghe chừng phi
lý. Hoặc họ phải chuẩn bị tâm lý cho con cái mình- để chúng tự vệ- trước khi
hành động như vậy, hoặc phải chọn một phương cách hành động sao cho mục đích vẫn
đạt được mà không phải đưa thân vô lao tù- nếu không  muốn con cái tổn thương tinh thần. Bản thân
họ cần thương con họ, trước khi cần Beo thương.


Beo cũng không định công khai
đoạn chat riêng tư giữa mẹ con Beo dưới đây, nhưng bạn hãy bỏ  ít phút đọc nó nhé.


mai.1408: mẹ chưa ngủ ah?


hong ho: chưa gần 2 gio sáng rồi


hong ho: nhớ con quá


hong ho: đi lang thang trong nhà như con ma


hong ho: giờ đang chơi games


mai.1408: ngủ đi không mai lại nổi đầy mụn
bây giờ


mai.1408: lại có ai nói xấu mẹ về chuyện
lão Tuấn  ah?


mai.1408: chuyện xưa như trái đất, gần 20
năm rồi


mai.1408: đúng là lũ rỗi hơi không còn gì
để  bới


hong ho:


mai.1408: chuyện như vậy muốn biết sự thực
phải nghe từ những đứa con


mai.1408: mà con thấy, 20 nam roi`


mai.1408: 2 đứa lớn lên khỏe mạnh (còn béo
tốt nữa)


hong ho:

quá béo đằng khác


mai.1408: học hành thì hơn người`


mai.1408: may mắn là me bỏ lão đấy mà đi


mai.1408: chứ mẹ mà còn gặp thì ko biết sẽ
ra làm sao


hong ho: nói như bố


hong ho: chúng nó cũng hết vốn chuyện
về mẹ rồi


mai.1408:  thi` du'ng như con nói thế


mai.1408: chuyện xưa như trái đất rồi


mai.1408: cứ nhìn con cái thành đạt rồi
bíêt


hong ho: nhớ gái mẹ quá


mai.1408:


mai.1408: tháng 6 này lại sang chơi với
nhau rồi này


mai.1408: con đang háo hức đi chơi quá


mai.1408: giờ vừa đi làm vừa đi học nhiều
khi cũng căng


hong ho: thế xuống được lạng nào chưa


mai.1408: chả biết có xuống không nhưng
hình như cao lên tý


mai.1408: mà cắt tóc ngắn xinh lắm nhé


mai.1408: nhuộm màu nâu nữa tưởng là tây


hong ho:


mai.1408: mà con đang tính, con được nghỉ
từ 2/6


mai.1408: nên mẹ sang cỡ 28 29, chờ con đi
làm 1 2 ngày cuối


mai.1408: xong mình lái xe sang vermont chơi


mai.1408: mà lúc đo vừa xuân luôn


mai.1408: đi ngang qua rừng xem hoa nở