Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỒNG TÍNH ÁI (LGBT) TRONG XÃ HỘI VIỆT-4


2: Về các văn bản pháp quy liên quan đến giới tính đang lưu hành
Điều may mắn nhất cho cộng đồng LGBT Việt nam là vấn đề giới tính của họ chưa bị chính trị hóa như một số nước châu Á lân cận, châu Âu và đặc biệt tại Mỹ.
Điều 26 Hiến pháp 2013 viết :” 1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.”
Như vậy trong văn bản quan trọng hàng đầu này, không xác nhận các cá thể có giới tính thứ ba.
Chương 2 điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, viết:  “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.
Xã hội Việt Nam đã chuyển nhận thức từ không có không gian cho một định nghĩa về giới tính thứ ba, tới một xã hội khoan dung hơn. Tuy các văn bản pháp quy quan trọng đều chưa chấp nhận LGBT, nhưng trong các chính sách  liên quan đến y tế cộng đồng (cho phép giải phẫu chuyển giới), chính sách an sinh xã hội (thay đổi lý lịch tư pháp)  quyền lợi của cộng đồng LGBT đã được chú ý hơn.
***
Lọat entry này chỉ dừng ở mức độ cung cấp một số bằng chứng về lập trường, thái độ của các phương tiện truyền thông liên quan đến đồng tính ái: cộng đồng LGBT thực sự bị kỳ thị như một "tệ nạn xã hội".
Sự thay đổi trong thái độ của các phương tiện truyền thông có ý nghĩa phản ánh sự thay đổi đã diễn ra trong xã hội. Trong trường hợp LGBT, truyền thông- được kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ và phản ánh những tư tưởng của nhà nước- đã đi sau sự thay đổi và phát triển của xã hội.